10 Ước Nguyện Phân Tâm Bồ Tát

Video 10 hạnh nguyện phổ hiền bồ tát

Theo Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Bồ Tát Phổ Hiền dạy rằng: nếu ai muốn trọn vẹn công đức của Phật, thì phải tu mười điều ước nguyện to lớn rộng lớn như sau:

Tính kính lễ các đức Phật

Khen ngợi Như Lai, tán thán về đức Phật.

Thực hành cúng dường rộng lớn

Hãy sống một cuộc sống kính lễ, cúng dường rộng rãi.

Ước tránh tội lỗi

Chúng ta nên ăn năn chừa đạo đức ác, tránh bỏ các hành vi xấu.

Vui mừng với công đức

Hãy vui mừng, hân hoan theo các công đức.

Thỉnh Phật thuyết pháp

Hãy nghe Phật thuyết pháp.

Thỉnh Phật trụ ở thế gian

Hãy kính lễ các Phật hiện tại ở thế gian.

Thường tu học từ lời Phật dạy

Hãy luôn luôn tu học theo lời Phật dạy.

Luôn tuỳ thuận lợi ích chúng sinh

Luôn luôn tìm kiếm lợi ích của chúng sinh.

Hồi hướng công đức khắp pháp giới

Luôn luôn hướng công đức đến tất cả pháp giới.

Lễ kính chư Phật

Trong thập phương tam thế khắp pháp giới, có vô số Đức Phật, chúng ta đều sùng lễ, kính Phật từ sâu trong tâm tâm. Đó là điều đương nhiên của người Phật tử.

Điều quan trọng cần lưu ý là chúng ta không những kính lễ các Phật quá khứ, mà chúng ta luôn luôn kính lễ cả Phật hiện tại và tương lai. Chúng ta không cần biết ai, ở đâu, nhưng chúng ta luôn luôn kính lễ.