12 Đại Nguyện Của Quán Thế Âm Bồ Tát

Video 12 đại nguyện của quán thế âm bồ tát

Quan Thế Âm Bồ Tát – Sự thấu hiểu và lòng từ bi vô biên

Người ta gọi Quan Thế Âm Bồ Tát theo ngôn ngữ Phạn là Avalokitesvara, có nghĩa là người nghe thấu tiếng kêu thầm thiết tha từ tâm khảm của chúng sinh trong thế gian và đến giải thoát khỏi khổ đau. Được coi là Từ mẫu, như bà mẹ hiền đối với đứa con cưng, Quan Thế Âm mang trong mình tình yêu thương trìu mến vô biên gấp muôn vạn lần.

Hành trình của Quan Thế Âm Bồ Tát

Trong kinh Bi Hoa, Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã kể lại câu chuyện về Quan Thế Âm. Hồi đó, Quan Thế Âm là thái tử, con trai của vua Vô Tránh Niệm. Khi đức Phật hiệu là Bảo Tạng Như Lai giảng dạy đạo lý vô thượng, vua và thái tử đã tâm đắc Bồ-đề rộng lớn và quyết tâm tu hành để trở thành Bồ Tát, hi vọng có thể phổ độ chúng sinh.

Hai người bắt đầu thực hiện sự tu tập thật chân thành. Trong suốt 3 tháng, vua Vô Tránh Niệm cống hiến các thứ y phục, thuốc men, vật phẩm và tất cả những món đồ cần thiết cho sự tu tập của đức Bảo Tạng Như Lai và các tu sĩ khác. Nhờ với lòng tinh chuyên và sự cống hiến không ngừng, vua đã thành Phật và tặng 48 lời nguyện rộng lớn để cứu độ tất cả chúng sinh. Ngài trở thành Phật A-di-Đà, chủ cõi Tây Phương Cực lạc. Còn thái tử cũng đạt được trọn vẹn viên mãn và trở thành Bồ Tát đại diện cho Quan Thế Âm, là người đồng hành với Phật A-di-Đà để đưa chúng sinh đến cõi Cực lạc.

Ý nghĩa tên gọi Quan Thế Âm Bồ Tát

 • Quán: có nghĩa là quan sát, nghe thấy, hiểu rõ mỗi đối tượng.
 • Thế: đề cập đến thế gian, cõi đời, cõi hữu tình.
 • Âm: là tiếng kêu cứu, tiếng niệm, tiếng cầu nguyện từ khắp nơi đau khổ phát ra.
 • Bồ Tát: là người cứu thoát loài hữu tình, giúp độ trở nên giác ngộ cho tất cả các loài có tình cảm và vượt thoát khỏi khổ đau ách nạn.

Quan Thế Âm Bồ Tát đã trở thành sự hiện diện kiệt xuất nhờ vào sự thông minh và khả năng lắng nghe, hiểu biết sự kêu gọi từ chúng sinh trên toàn thế giới. Ngài xuất hiện ngay lập tức để cứu độ chúng sinh thoát khỏi hiểm nguy. Vì vậy, người ta gọi Quan Thế Âm là “Quan Thế Âm”, có nghĩa là người nghe thấu tiếng kêu thầm từ tâm khảm của chúng sinh trong thế gian để cứu độ chúng.

Ba ngày lễ vía Quan Thế Âm Bồ Tát

Hằng năm, phật tử trên khắp thế giới tổ chức các lễ vía Quan Thế Âm Bồ Tát trang nghiêm vào ba ngày: ngày 19/2, 19/6 và 19/9 theo lịch Âm.

 • Ngày 19/2: vía Quan Thế Âm Đản Sanh
 • Ngày 19/6: vía Quan Thế Âm Thành Đạo
 • Ngày 19/9: vía Quan Thế Âm Xuất Gia

12 Lời Nguyện Lớn của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát

 1. Nam Mô hiệu Viên-Thông, danh Tự Tại, Quan-Âm Như Lai quảng-phát hoằng thệ nguyện.
 • Được xưng tặng là “Hiểu biết đầy đủ”, “Thông dong hoàn toàn”, Ngài đến khắp nơi để chỉ dạy pháp tu hành cho tất cả mọi người.
 1. Nam-mô nhứt niệm tâm vô quái ngại, Quan-Âm Như Lai thường cư Nam Hải nguyện.
 • Trong một tâm niệm tự tại và không lo lắng, Ngài thường cư trú ở biển phương Nam Hải để cứu giúp chúng sinh.
 1. Nam-mô trú Ta-Bà U-Minh giới Quan Âm Như-Lai tầm thanh cứu khổ nguyện.
 • Luôn luôn ở cõi Ta Bà và cõi U-Minh, Ngài giúp đỡ những ai tìm đến Ngài trong khổ đau.
 1. Nam-mô hàng tà ma, trừ yêu quái Quan Âm Như-Lai năng trừ nguy hiểm nguyện.
 • Khả năng của Ngài trừ tà ma, yêu quái, cứu giúp những người gặp nguy hiểm.
 1. Nam-mô thanh tịnh bình thùy dương liễu, Quan Âm Như-Lai cam-lộ sái tâm nguyện.
 • Ngài sử dụng nhành dương liễu mang tính thanh tịnh để chữa lành lửa lòng của chúng sinh.
 1. Nam-mô Đại-Từ bi năng hỉ xả, Quan Âm Như-Lai thường hành bình đẳng nguyện.
 • Với lòng thương xót và sẵn lòng tha thứ, Ngài không phân biệt kẻ oán người thân, coi tất cả đều như nhau.
 1. Nam-mô trú dạ tuần vô tổn hoại, Quan Âm Như-Lai thệ diệt tam đồ nguyện.
 • Ngày đêm di chuyển để giải cứu chúng sinh khỏi sự tổn thương, Ngài nguyện cứu độ chúng sinh khỏi ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh.
 1. Nam-mô vọng Nam nham cầu lễ bái, Quan Âm Như-Lai, già tỏa giải thoát nguyện.
 • Ai đang hướng về phương Nam, và cầu nguyện thành tâm, sẽ được giải thoát dù bị xiềng xích gông cùm.
 1. Nam-mô tạo pháp-thuyền du khổ hải, Quan Âm Như-Lai độ tận chúng sanh nguyện.
 • Sử dụng phép tu hành như một chiếc thuyền, Ngài đi trong biển khổ để giải thoát tất cả chúng sinh.
 1. Nam-mô tiền tràng phan, hậu bảo cái, Quan Âm Như-Lai tiếp dẫn Tây Phương nguyện.
 • Ai cầu nguyện và tu hành theo sự hướng dẫn của Ngài sẽ được hướng về phương Tây khi rời xa xác thân, nhìn thấy phướng dài trước mắt và tàng lọng quý giá theo sau, đưa họ về Tây Phương.
 1. Nam-mô Vô Lượng Thọ Phật cảnh giới, Quan Âm Như-Lai Di Đà thọ ký nguyện.
 • Trong cảnh giới của Đức Vô Lượng Thọ, đã được cho biết trước là Ngài sẽ thay thế Đức Phật A Di Đà ở vị trí đó.
 1. Nam-mô đoan nghiêm thân vô tỉ trại, Quan Âm Như-Lai quả tu thập nhị nguyện.
 • Với thân hình trang trọng không ai sánh bằng, đó là kết quả đạt được từ việc tu hành theo mười hai lời nguyện lớn.

Trí Bửu – Kính lạy ngày Bồ tát Quán Thế Âm xuất gia (19/9 Ất Mùi)


Ảnh được lấy từ M & Tôi.