84 Câu Chú Đại Bi: Những Lợi Ích Tuyệt Vời

Video 84 câu thần chú đại bi

15 Điều Lành Mà Chú Đại Bi Mang Lại

Trong kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, dịch bởi ngài Già Phạm Đạt Ma (thời Đường), chú này tổng cộng có 84 câu. Ai thường xuyên niệm thần chú Đại Bi sẽ được 15 điều lành, không bị tổn thương bởi 15 loại tai họa.

 1. Thường gặp được vua hiền,
 2. Sống trong một môi trường ổn định,
 3. Sẽ gặp những cơ hội may mắn,
 4. Sẽ có những người bạn tốt bên cạnh,
 5. Sẽ có sự đầy đủ về cảm xúc,
 6. Tâm đạo của bạn sẽ trở nên thuần thục,
 7. Không vi phạm giới hạn,
 8. Gia đình sẽ sống trong hoà thuận và tình yêu thương,
 9. Cuộc sống vật chất sẽ trở nên thịnh vượng,
 10. Sẽ được sự tôn trọng và giúp đỡ từ người khác,
 11. Tài sản sẽ không bị mất cắp,
 12. Mọi nguyện vọng đều được đáp ứng,
 13. Sẽ được sự bảo vệ của Long, Thiên và các thần thiện,
 14. Sẽ gặp được Phật và nghe dạy pháp,
 15. Sẽ hiểu rõ ý nghĩa sâu sắc của Chánh pháp.

Giữ Khoảng Cách Với 15 Loại Tai Họa

 1. Không chết vì đói khỏe,
 2. Không chết vì bị giam cầm, bị đánh đập,
 3. Không chết vì bị đối thủ trả thù,
 4. Không chết vì chiến tranh,
 5. Không chết vì bị tác động xấu từ hoang dã như hổ, sói,
 6. Không chết vì độc rắn, độc bò cạp,
 7. Không chết đuối, chết cháy,
 8. Không chết vì độc dược,
 9. Không chết vì độc tố từ côn trùng,
 10. Không chết vì mất trí tuệ,
 11. Không chết vì ngã từ trên cao xuống lòng vực sâu,
 12. Không chết vì sức ép và ác ý từ người xấu,
 13. Không chết vì ảnh hưởng của các thần tà và ác ma,
 14. Không chết vì bệnh tật nặng nề,
 15. Không chết vì tự tử.

Ngoài ra, trong Kinh Thiên Nhãn Thiên Tí Quán Thế Âm Bồ Tát Đà La Ni Thần Chú (quyển thượng), khi niệm chú này theo 108 biến, tất cả phiền não, tội lỗi và trở ngại đều được xóa bỏ, và tâm hồn trở nên trong sạch.

Chú Đại Bi là một thần chú được rất nhiều tông phái Phật giáo trì niệm và đang được rất phổ biến. Tuy nhiên, tên gọi và nội dung của chú này có thể khác nhau tuỳ theo người dịch và nguồn tài liệu. Ví dụ, ngài Bồ Đề Lưu Chi dịch chú Đại Bi có 94 câu, ngài Kim Cương Trí dịch có 113 câu, ngài Bất Không dịch có 82 câu…

Muốn trì tụng chú này, chúng ta phải tỉnh thức trong tâm hồn, tuân thủ nguyên tắc đạo đức, luôn coi trọng tất cả mọi loài và niệm chú liên tục.

Chú Đại Bi Bản Tiếng Việt

Đây là bản chú Đại Bi được dịch từ Âm Phạn, Âm Hán và Âm Việt, được sử dụng chính thức trong các Kinh điển và nghi thức trì niệm thông thường tại Việt Nam và các nước ngoại quốc:

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần).
Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni.
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.
Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.
Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.
Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.
Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.
Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. (Tụng 3 lần khi trì biến cuối cùng).

Chú Đại Bi Bản Tiếng Phạn

Namo ratnatràyàya.
Namo Aryàvalokites’varàya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahàkarunikàya.
Om sarva rabhaye sunadhàsya.
Namo skirtva imam aryàvalotites’vara ramdhava.
Namo narakindhi hrih mahàvadhasvàme.
Sarvàrthato subham ajeyam sarvasata. Namo varga mahàdhàtu.
Tadyathà: om avaloki lokate karate.
Ehrih mahà bodhisattva sarva sarva mala mala.
Mahi hrdayam kuru kuru karman.
Dhuru dhuru vijàyate mahàvijayati.
Dhara dhara dhirini svaràya.
Cala cala mama vimala muktir.
Ehi ehi s’ina s’ina àrsam prasari.
Basha basham prasàya hulu hulu mara.
Hulu hulu hrih sara sara siri siri suru suru.
Bodhiya bodhiya bodhaya bodhaya.
Maitreya narakindi dhrish nina.
Bhayamana svaha siddhaya svàhà.
Maha siddhàya svaha.
Siddha yoge s’varaya svaha. Nirakindi svàhà.
Mara nara svaha s’ira Simha mukhàya svaha.
Sarva maha asiddhaya svaha. Cakràsiddhaya svaha.
Padma kastàya svaha.
Nirakindi vagalàya svaha.
Mavari śankaraya svāhā.
Namo ratnatràyàya. Namo aryàvalokites’varaya svaha.
Om siddhyantu mantra pàdàya svàhà.

Mời các bạn theo dõi video Chú Đại Bi 84 câu 21 biến Có chữ chạy – TT. Thích Trí Thoát tụng.