Bài 49: Thực Hành : Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình

Video Bài 49: Thực Hành : Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình

Nội dung bài viết

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Giải sách bài tập công nghệ 8 – Bài 49: Thực Hành : Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình giúp HS giải bài tập, lĩnh hội các kiến thức, kĩ năng kĩ thuật và vận dụng được vào thực tế cần khơi dậy và phát huy triệt để tính chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập:

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

  • Giải Công Nghệ Lớp 8
  • Sách Giáo Khoa Công Nghệ Lớp 8
  • Giải Công Nghệ Lớp 8 (Ngắn Gọn)
  • Giải Vở Bài Tập Công Nghệ Lớp 8
  • Sách Giáo Viên Công Nghệ Lớp 8

Bài 49.1 trang 91 SBT Công nghệ 8: Trên một ống đèn huỳnh quang có ghi 220V-36W. Điện năng tiêu thụ của bóng đèn điện đó trong 5 giờ là:

A. 1,80kWh B. 0,2kWh

B. 0,18kWh D. 1,6kWh

Lời giải:

Đáp án: C. 0,18kWh

Điện năng tiêu thụ:

A= P×t = 36×5 = 180Wh = 0,18kWh

Bài 49.1 trang 91 SBT Công nghệ 8: Trên một ống đèn huỳnh quang có ghi 220V-36W. Điện năng tiêu thụ của bóng đèn điện đó trong 5 giờ là:

A. 1,80kWh B. 0,2kWh

B. 0,18kWh D. 1,6kWh

Lời giải:

Đáp án: C. 0,18kWh

Điện năng tiêu thụ:

A= P×t = 36×5 = 180Wh = 0,18kWh

Bài 49.2 trang 91 SBT Công nghệ 8: Tính điện năng tiêu thụ của hai bóng đèn 220V-36W trong 1 tháng (30 ngày), mỗi ngày thắp sáng 6 giờ.

Lời giải:

Đáp án:

Tính điện năng tiêu thụ:

Áp dụng công thức: A=P×t

Với: t = 2×6×30 = 360h

P = 36W

A = 36×360 = 12960Wh = 12,96kWh

Bài 49.2 trang 91 SBT Công nghệ 8: Tính điện năng tiêu thụ của hai bóng đèn 220V-36W trong 1 tháng (30 ngày), mỗi ngày thắp sáng 6 giờ.

Lời giải:

Đáp án:

Tính điện năng tiêu thụ:

Áp dụng công thức: A=P×t

Với: t = 2×6×30 = 360h

P = 36W

A = 36×360 = 12960Wh = 12,96kWh

Bài 49.3 trang 91 SBT Công nghệ 8: Cho 2 đèn sợi đốt có công suất 40W làm việc trong 2 giờ, một máy bơm nước 750W làm việc trong 5 giờ. Tính tổng điện năng tiêu thụ của các đồ dùng điện trên.

Lời giải:

Đáp án:

Điện năng tiêu thụ của 2 đèn sợi đốt là:

Áp dụng công thức: A=P×t= 2×40×2=160Wh

Điện năng tiêu thụ của máy bơm nước là:

Áp dụng công thức: A=P×t= 750×5= 3750Wh

Xem thêm: Cách tính điện năng tiêu thụ trong gia đình

Vậy tổng điện năng tiêu thụ của các đồ dùng điện trên là:

160+3750= 3910Wh= 3,91kWh

Bài 49.3 trang 91 SBT Công nghệ 8: Cho 2 đèn sợi đốt có công suất 40W làm việc trong 2 giờ, một máy bơm nước 750W làm việc trong 5 giờ. Tính tổng điện năng tiêu thụ của các đồ dùng điện trên.

Lời giải:

Đáp án:

Điện năng tiêu thụ của 2 đèn sợi đốt là:

Áp dụng công thức: A=P×t= 2×40×2=160Wh

Điện năng tiêu thụ của máy bơm nước là:

Áp dụng công thức: A=P×t= 750×5= 3750Wh

Xem thêm: Cách tính điện năng tiêu thụ trong gia đình

Vậy tổng điện năng tiêu thụ của các đồ dùng điện trên là:

160+3750= 3910Wh= 3,91kWh

Bài 49.4 trang 91 SBT Công nghệ 8: 1. Tính điện năng tiêu thụ của các đồ dùng điện trong bảng sau:

TT Tên đồ dùng điện Công suất điện P(W) Số lượng Thời gian sử dụng trong ngày t(h) Tiêu thụ điện năng trong này A(Wh) 1 Đèn ống huỳnh quang 45 8 4 2 Quạt trần 77 2 2 3 Tủ lạnh 120 1 8(24) 4 Tivi 70 1 4

2. Tính tổng điện năng tiêu thụ điện trong ngày.

3. Tính tiêu thụ điện năng trong tháng.

Lời giải:

1. Tính điện năng tiêu thụ của các đồ dùng điện trong ngày

TT Tên đồ dùng điện Công suất điện P(W) Số lượng Thời gian sử dụng trong ngày t(h) Tiêu thụ điện năng trong này A(Wh) 1 Đèn ống huỳnh quang 45 8 4 1440 2 Quạt trần 77 2 2 308 3 Tủ lạnh 120 1 8(24) 960 4 Tivi 70 1 4 280

2.Tính tổng tiêu thụ điện năng trong ngày: 1440+308+960+280=2988Wh

3.Tính tiêu thụ điện năng trong tháng:

Coi điện năng tiêu thụ các ngày trong tháng như nhau thì điện năng tiêu thụ trong tháng (30 ngày) là:

A = 2988×30 = 89640Wh = 89,64kWh

Bài 49.4 trang 91 SBT Công nghệ 8: 1. Tính điện năng tiêu thụ của các đồ dùng điện trong bảng sau:

TT Tên đồ dùng điện Công suất điện P(W) Số lượng Thời gian sử dụng trong ngày t(h) Tiêu thụ điện năng trong này A(Wh) 1 Đèn ống huỳnh quang 45 8 4 2 Quạt trần 77 2 2 3 Tủ lạnh 120 1 8(24) 4 Tivi 70 1 4

2. Tính tổng điện năng tiêu thụ điện trong ngày.

3. Tính tiêu thụ điện năng trong tháng.

Lời giải:

1. Tính điện năng tiêu thụ của các đồ dùng điện trong ngày

TT Tên đồ dùng điện Công suất điện P(W) Số lượng Thời gian sử dụng trong ngày t(h) Tiêu thụ điện năng trong này A(Wh) 1 Đèn ống huỳnh quang 45 8 4 1440 2 Quạt trần 77 2 2 308 3 Tủ lạnh 120 1 8(24) 960 4 Tivi 70 1 4 280

2.Tính tổng tiêu thụ điện năng trong ngày: 1440+308+960+280=2988Wh

3.Tính tiêu thụ điện năng trong tháng:

Coi điện năng tiêu thụ các ngày trong tháng như nhau thì điện năng tiêu thụ trong tháng (30 ngày) là:

A = 2988×30 = 89640Wh = 89,64kWh

Bài 49.5 trang 92 SBT Công nghệ 8: Một bóng đèn có công suất là 40W được sử dụng với nguồn điện có điện áp là 220V

Xem thêm: TÍNH TOÁN TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG TRONG GIA ĐÌNH

a) Mỗi ngày thắp sáng 4 giờ, tính điện năng tiêu thụ của bóng đèn này trong một tháng (30 ngày)

b) Tính tiền điện phải trả trong một tháng của bóng đèn này, biết 1kWh có giá là 993 đồng (hộ nghèo).

Lời giải:

Đáp án:

a)

-Thời gian sử dụng trong 1 tháng: t=4×30=120h

-Điện năng tiêu thụ của đèn trong 1 tháng:

A= P×t=40×120= 4800Wh= 4,8kWh

b)Tiền điện phải trả: 4,8×993= 4766,4 đồng.

Bài 49.5 trang 92 SBT Công nghệ 8: Một bóng đèn có công suất là 40W được sử dụng với nguồn điện có điện áp là 220V

Xem thêm: TÍNH TOÁN TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG TRONG GIA ĐÌNH

a) Mỗi ngày thắp sáng 4 giờ, tính điện năng tiêu thụ của bóng đèn này trong một tháng (30 ngày)

b) Tính tiền điện phải trả trong một tháng của bóng đèn này, biết 1kWh có giá là 993 đồng (hộ nghèo).

Lời giải:

Đáp án:

a)

-Thời gian sử dụng trong 1 tháng: t=4×30=120h

-Điện năng tiêu thụ của đèn trong 1 tháng:

A= P×t=40×120= 4800Wh= 4,8kWh

b)Tiền điện phải trả: 4,8×993= 4766,4 đồng.

Bài 49.6 trang 92 SBT Công nghệ 8: Một gia định hằng ngày sử dụng các đồ dùng điện: 1 đen sợi đốt(220V-75W) trong 6 giờ, 1 quạt bàn (220V-62W) trong 8 giờ, 1 tivi (220V-70W) trong 7 giờ, 1 bếp điện (220V-800W) trong 1 giờ, 1 tủ lạnh (220V-120W) trong 24 giờ. Mạng điện gia đình có U=220V.

a) Tính điện năng tiêu thụ của gia đình trong một tháng

b) Tính số tiền phải trả trong một tháng(30 ngày), nếu giá điện là 1508,85đ/kWh (giá bình quân).

Lời giải:

Đáp án:

a) Tính điện năng tiêu thụ của gia đình trong một ngày:

Áp dụng công thức: A=P×t

-Điện năng tiêu thụ của bóng đèn là: Ađ= 75×6= 450Wh

-Điện năng tiêu thụ của quạt điện là: Aq= 62×8= 496Wh

-Điện năng tiêu thụ của tivi là: At= 70×7= 490Wh

-Điện năng tiêu thụ của bếp điện là: An= 800×1= 800Wh

Xem thêm: Cách tính lượng điện tiêu thụ để chọn sản phẩm tiết kiệm điện

-Điện năng tiêu thụ của tủ lạnh là: Atl= 120×8= 960Wh

Tổng điện năng tiêu thụ một ngày là: A=Ađ+Aq+At+An+Atl

A= 3196Wh= 3,196kWh

b)Điện năng tiêu thụ trong một tháng 30 ngày là: 3,196×30= 95,88kWh

Vậy số tiền phải trả là: 95,8×1508,85= 144668,538 đồng.

Bài 49.6 trang 92 SBT Công nghệ 8: Một gia định hằng ngày sử dụng các đồ dùng điện: 1 đen sợi đốt(220V-75W) trong 6 giờ, 1 quạt bàn (220V-62W) trong 8 giờ, 1 tivi (220V-70W) trong 7 giờ, 1 bếp điện (220V-800W) trong 1 giờ, 1 tủ lạnh (220V-120W) trong 24 giờ. Mạng điện gia đình có U=220V.

a) Tính điện năng tiêu thụ của gia đình trong một tháng

b) Tính số tiền phải trả trong một tháng(30 ngày), nếu giá điện là 1508,85đ/kWh (giá bình quân).

Lời giải:

Đáp án:

a) Tính điện năng tiêu thụ của gia đình trong một ngày:

Áp dụng công thức: A=P×t

-Điện năng tiêu thụ của bóng đèn là: Ađ= 75×6= 450Wh

-Điện năng tiêu thụ của quạt điện là: Aq= 62×8= 496Wh

-Điện năng tiêu thụ của tivi là: At= 70×7= 490Wh

-Điện năng tiêu thụ của bếp điện là: An= 800×1= 800Wh

Xem thêm: Cách tính lượng điện tiêu thụ để chọn sản phẩm tiết kiệm điện

-Điện năng tiêu thụ của tủ lạnh là: Atl= 120×8= 960Wh

Tổng điện năng tiêu thụ một ngày là: A=Ađ+Aq+At+An+Atl

A= 3196Wh= 3,196kWh

b)Điện năng tiêu thụ trong một tháng 30 ngày là: 3,196×30= 95,88kWh

Vậy số tiền phải trả là: 95,8×1508,85= 144668,538 đồng.

Bài 49.7 trang 92 SBT Công nghệ 8: Một gia đình sử dụng các đồ dùng điện trong ngày như sau:

(2)Bàn là có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ, nên cũng chỉ cũng chỉ tiêu thụ điện khoảng 1/3 thời gian cắm điện.

a) Tính điện năng tiêu thụ của gia đình trong một ngày

b) Giả sử điện năng tiêu thụ các ngày trong tháng như nhau. Tính điện năng tiêu thụ của gia đình trong một tháng (30 ngày) và số tiền điện phải trả?

-Biết tiền điện (năm 2013) như sau:

STT Mức sử dụng của một hộ trong tháng Giá bán điện (đồng/kWh) 1 Cho 50kWh (cho hộ nghèo và thu nhập thấp) 993 2 Cho kWh từ 0-100 (cho hộ thông thường) 1418 3 Cho kWh từ 101-150 1622 4 Cho kWh từ 151-200 2044 5 Cho kWh từ 201-300 2210 6 Cho kWh từ 301-400 2361 7 Cho kWh từ 401 trở lên 2420

Lời giải:

Đáp án:

a)Tính được điện năng tiêu thụ của từng đồ dùng điện trong một ngày:

Điện năng tiêu thụ cảu gia đình trong một ngày:

A=280+616+720+1120+600+960+250+150+1250= 5946Wh= 5,946kWh

b)Điện năng tiêu thụ của gia đình trong một tháng (30 ngày): 178,38kWh

Số tiền phải trả:

Cho 100kWh đầu tiên: 100×1418 = 141800đ

Cho kWh từ 101-150: 50×1622 = 81100đ

Cho kwh từ 151-200: 28,38×2044 = 58008,72đ

Tổng: = 280908,72đ

Bài 49.7 trang 92 SBT Công nghệ 8: Một gia đình sử dụng các đồ dùng điện trong ngày như sau:

(2)Bàn là có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ, nên cũng chỉ cũng chỉ tiêu thụ điện khoảng 1/3 thời gian cắm điện.

a) Tính điện năng tiêu thụ của gia đình trong một ngày

b) Giả sử điện năng tiêu thụ các ngày trong tháng như nhau. Tính điện năng tiêu thụ của gia đình trong một tháng (30 ngày) và số tiền điện phải trả?

-Biết tiền điện (năm 2013) như sau:

STT Mức sử dụng của một hộ trong tháng Giá bán điện (đồng/kWh) 1 Cho 50kWh (cho hộ nghèo và thu nhập thấp) 993 2 Cho kWh từ 0-100 (cho hộ thông thường) 1418 3 Cho kWh từ 101-150 1622 4 Cho kWh từ 151-200 2044 5 Cho kWh từ 201-300 2210 6 Cho kWh từ 301-400 2361 7 Cho kWh từ 401 trở lên 2420

Lời giải:

Đáp án:

a)Tính được điện năng tiêu thụ của từng đồ dùng điện trong một ngày:

Điện năng tiêu thụ cảu gia đình trong một ngày:

A=280+616+720+1120+600+960+250+150+1250= 5946Wh= 5,946kWh

b)Điện năng tiêu thụ của gia đình trong một tháng (30 ngày): 178,38kWh

Số tiền phải trả:

Cho 100kWh đầu tiên: 100×1418 = 141800đ

Cho kWh từ 101-150: 50×1622 = 81100đ

Cho kwh từ 151-200: 28,38×2044 = 58008,72đ

Tổng: = 280908,72đ

Mời các bạn xem thêm danh sách tổng hợp Tính toán điện năng tiêu thụ trong gia đình hay nhất được biên tập bởi chúng tôi

Nguồn: 🔗

Related Posts