Hướng dẫn cúng Mùng 2 Tết

Chào mừng các bạn đến với M & Tôi! Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá về nghi thức cúng lễ trong ngày Mùng 2 Tết. Đây là một nghi thức cúng lễ có ý nghĩa quan trọng, dựa trên lời Phật dạy, giúp chúng ta cúng và lễ đúng với lòng thành nhân quả và mong cầu hạnh phúc thế gian.

Hướng dẫn cúng Mùng 2 Tết

Nghi thức cúng lễ

I. Văn Khấn Cúng Mùng 2 Tết (Không Tụng Kinh)

 • Chuẩn bị: Hương, quỳ, chắp tay, chủ sám bạch.

Chúng ta bắt đầu bằng việc thỉnh lời mời chư Thiên, chư Thần Linh về đây ủng hộ cho pháp hội của chúng ta. Tiếp theo, chúng ta xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng và các vong linh có duyên tại nơi chúng ta cúng, nhằm thọ tài ẩm thực, cản trở phát triển công việc và mang lại hạnh phúc cho chúng ta.

Nếu bạn muốn phát tâm công đức hưới hướng tại khóa lễ, xin phát nguyện công đức về chùa Ba Vàng để hồi hướng cho tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà chúng ta đã mời về khóa lễ này với số tịnh tài của bạn.

Tiếp theo, chúng ta sẽ tác lễ cúng dường thập phương chư Phật chứng minh, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh, và chư Thiên, chư Thần Linh. Sau đó, chúng ta hiến cúng cho tất cả các vong linh đã được mời.

Cuối cùng, chúng ta hồi hướng công đức trong khóa lễ này về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho chư vị trong cõi tâm linh mà chúng ta đã mời. Đồng thời, chúng ta cũng hồi hướng các công đức trong khóa lễ này cho (gia đình; cơ quan; cửa hàng…) của chúng ta để mong được (đọc mong cầu)

II. Nghi Thức Cúng Mùng 2 Tết

1. Nguyện Hương

 • Quỳ.
 • Dùng hương nén, hương trầm, hoặc hương tâm.

Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phảng phất khắp mười phương.

2. Văn Khấn

 • Quỳ, chắp tay.

Chúng ta kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng ta. Đệ tử con tên là:… Pháp danh:… ở tại địa chỉ:… là thành phần (nhân dân/Phật tử)…

Tiếp theo, chúng ta xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh về đây ủng hộ cho pháp hội của chúng ta. Chúng ta cũng xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng và các vong linh có duyên tại nơi chúng ta cúng.

Nếu bạn phát tâm công đức hồi hướng tại khóa lễ, bạn có thể phật nguyện công đức về chùa Ba Vàng để hồi hướng cho tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà bạn đã mời về khóa lễ này.

Cuối cùng, chúng ta sẽ thực hiện việc cúng dường thập phương chư Phật chứng minh, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh, và chư Thiên, chư Thần Linh. Sau đó, chúng ta hiến cúng cho tất cả các vong linh đã được mời.

3. Đảnh Lễ Phật

 • Quỳ hoặc đứng, chắp tay.
 • Pháp khí: khánh, chuông.

Đại từ đại bi thương chúng sinh, Đại hỷ đại xả cứu hàm thức. Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm, chúng con chí tâm thành đảnh lễ.

 1. Tán Pháp
 • Ngồi.
 • Pháp khí: mõ, chuông.
 • Ấn vào liên kết dưới đây để xem bài kinh cần tụng:

Bài kinh Ngày Lành Tháng Tốt

 1. Tụng Kinh
 • Ngồi.
 • Pháp khí: mõ, chuông.
 • Ấn vào liên kết dưới đây để xem bài kinh cần tụng:

Bài kinh Kinh Doanh Thành Công

 1. Phát Nguyện Bồ Đề
 • Quỳ, chắp tay.
 • Chủ sám bạch.

Nguyện hướng công đức trong khóa lễ này về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho chư vị trong cõi tâm linh mà chúng ta đã mời. Nguyện cho tất cả chư vị được tăng phước, nương tựa Tam Bảo tu hành, sớm giác ngộ giải thoát.

 1. Kệ Cát Tường
 • Quỳ hoặc đứng.
 • Pháp khí: khánh.

Nguyện ngày an lành đêm an lành, ngày đêm sáu thời thường an lành. Trong tất cả thời thảy an lành, nguyện ngôi Thượng Sư thương nhiếp thọ. Nguyện ngày an lành đêm an lành, ngày đêm sáu thời thường an lành. Trong tất cả thời thảy an lành, nguyện ngôi Tam Bảo thường gia hộ. Nguyện ngày an lành đêm an lành, ngày đêm sáu thời thường an lành. Trong tất cả thời thảy an lành, nguyện chư Hộ Pháp thường ủng hộ.

 1. Cúng Thực
 • Quỳ, chủ sám bạch.

Ngày mùng 2, chúng ta sẽ thực hiện việc cúng thực bằng cách tuân thủ hướng dẫn trong Bài kinh Kinh Doanh Thành Công. Hãy chuẩn bị và sắm sửa vật thực để cúng dường, và sau đó dâng lên cúng.

 1. Phục Nguyện
 • Quỳ, chắp tay.
 • Chủ sám bạch.

Chúng ta xin hồi hướng công đức trong khóa lễ này về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho chư vị trong cõi tâm linh mà chúng ta đã mời. Đồng thời, chúng ta cũng hồi hướng các công đức trong khóa lễ này cho (gia đình; cơ quan; cửa hàng…) của chúng ta để mong được (đọc mong cầu).

 1. Hồi Hướng
 • Quỳ, chắp tay.
 • Pháp khí: chuông, mõ hoặc khánh.

Chúng ta hồi hướng công đức trong khóa lễ này về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho chư vị trong cõi tâm linh mà chúng ta đã mời. Đồng thời, chúng ta cũng hồi hướng các công đức trong khóa lễ này cho (gia đình; cơ quan; cửa hàng…) của chúng ta để mong được (đọc mong cầu).

 1. Tam Tự Quy
 • Quỳ hoặc đứng, chắp tay.
 • Pháp khí: khánh, chuông.

Chúng ta tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh hiểu thấu đạo lớn và phát tâm Vô Thượng. Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh thâm nhập kinh tạng và trí tuệ như biển. Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh quản lý đại chúng và không ngại bất cứ điều gì.

 1. Bạch Phật Cúng Thí Thực/Phóng Sinh
 • Sắm lễ cúng phần nào thì bạch phần đó.

Chúng ta kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư Hộ Pháp, chư Thiên, chư Thần Linh và các vong linh phù hộ. Chúng ta xin thỉnh hết thảy chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp hoan hỷ ủng hộ cho chúng ta.

 1. Bạch Hạ Lễ
 • Nếu hạ lễ thì thực hành.

Cuối cùng, khóa lễ của chúng ta đã xong và chúng ta xin hạ lễ.

Hết.

Q: Tại sao cần thực hiện nghi thức cúng lễ trong ngày Mùng 2 Tết?
A: Nghi thức cúng lễ trong ngày Mùng 2 Tết có ý nghĩa quan trọng, giúp chúng ta tạo dựng tâm linh và mong cầu hạnh phúc thế gian. Ngoài ra, nó còn giúp chúng ta kết nối với chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp, vong linh và các vị thần linh khác.

Avatar of M & Tôi

M & Tôi

Trang thông tin tổng hợp, chia sẻ mọi thứ về mọi lĩnh vực trong cuộc sống

Bài viết liên quan