Cúng Thí Thực – Một Nghi Lễ Tôn Kính Vị Linh

Cúng Thí Thực - Một Nghi Lễ Tôn Kính Vị Linh

Cúng Thí Thực là một nghi lễ trọng điểm hướng đến việc tôn kính các vị linh đói khổ trong vong linh và quỷ dữ, cầu nguyện với lòng bi từ bi, và thực hành cúng thí để mang lại bình an cho mọi người không chỉ cho gia đình mình mà còn cho tất cả mọi người trong cộng đồng. Để hiểu rõ hơn về nghi lễ này, hãy tham khảo hướng dẫn về cách chuẩn bị mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 và cúng cô hồn từ Trầm Tuệ. Bài viết này sẽ chia sẻ cách bày trí mâm cúng và hướng dẫn cách thực hiện nghi thức Thiền môn trong mùa Vu Lan.

nghi thức cúng thí thực tại nhà thiền môn năm 2021

Hình ảnh minh họa về nghi thức cúng thí thực tại nhà thiền môn trong năm 2021.

NGHI THỨC CÚNG THÍ THỰC

Đánh 3 hồi khánh

NGUYỆN HƯƠNG (Lễ Nguyện)

Hương giới, hương định, cùng hương tuệ. Hương giải thoát, giải thoát tri kiến. Đài mây sáng rỡ trùm pháp giới. Cúng dường Tam Bảo khắp mười phương. Nam mô Bồ-tát Hương Cúng Dường. (Niệm 3 lần)

Hôm nay là ngày… tại… tín chủ… phát tâm sắm chút ít phẩm vật: Hương, hoa, cơm, cháo, bánh, nước… cúng thí cho các vị linh, vong linh, cô hồn. Ngưỡng nguyện Đức Địa Tạng từ tôn tiếp độ cho các chư vị linh, vong linh, cô hồn được về đây thính pháp, nghe kinh và nhận vật cúng thí, cùng quy hướng vào tam quy, nương nhờ sự trợ giúp từ Tam Bảo để giúp các vị linh, vong linh và cô hồn sớm thoát trầm luân mê muội, sanh tử và đến nơi cõi an vui, gặp Chánh Pháp và tu hành đến giác ngộ giải thoát.

Cúi nguyện Tam Bảo thường trú khắp 10 phương cùng với chư Long Thần trợ giúp và bảo hộ. (3 lần)

TÁN PHÁP

Pháp Phật sâu sắc chẳng gì hơn, trăm ngàn kiếp khó được gặp. Nay con nghe và thấy đã gìn giữ, nguyện hiểu nghĩa và tuân thủ chân đức của Thế Tôn. Quy kính Phật Bồ-tát trên hội Bát Nhã. (3 lần)

TÂM KINH TRÍ TUỆ CỨU CÁNH RỘNG LỚN

Khi Bồ-tát Quán Tự Tại điều khiển sứ mạng cao cả của Bát Nhã Ba-la-mật-đa, Ngài thấy rằng tất cả các hiện tượng không có gì khác nhau, mọi thứ đều trống rỗng, và qua đó hiểu rõ khổ đau. Ở đây, tôi có tin rằng không có màu sắc khác biệt giữa các vật, và các vật cũng không khác biệt với không gian. Sinh, tử, hành và ý nghĩ cũng tương tự như vậy.

Ở đây, tôi có tin rằng không có thuộc tính nào trong các hiện tượng, không sinh, không diệt, không bẩn, không trong sáng, không tăng thêm, không giảm bớt. Vì vậy, trong thuộc tính “không”, không có màu sắc, sinh, tử, hành và ý nghĩ; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có màu sắc, âm thanh, mùi hương, vị giác, xúc giác, pháp giác; không có bảy đồ vật, cho đến không có ý thức nghĩa; không có giới hạn vô ý thức, và cũng không có hết giới hạn vô ý thức; không có giai đoạn xuất hiện và biến mất, và cũng không có hết giai đoạn xuất hiện và biến mất; không có khổ đau, tu hành, biến đổi, con đường; không có trí tuệ, cũng không có trạng thái sử dụng trí tuệ để chứng minh.

Vì không có chỗ nương tựa, Bồ-tát theo Bát Nhã Ba-la-mật-đa và tâm không có rào cản. Vì không có rào cản, không có nỗi sợ hãi, xa rời mọi ảo tưởng và giấc mơ, và đạt đến trạng thái giải thoát Niết Bàn. Chư Phật trong ba đời cũng đều nương tựa Bát Nhã Ba-la-mật-đa và đạt được giác ngộ thực sự.

Vì vậy, hãy biết rằng Bát Nhã Ba-la-mật-đa là một chú đại diện của sự giải thoát, là chú mạnh mẽ, là chú tối thượng, là chú một cách vô năng không có điểm dừng, chú có thể loại trừ tất cả khổ đau, là một chú chân thật mà không có điều gian dối. Vì vậy, nếu nhắc đến chú Bát Nhã Ba-la-mật-đa, chúng tôi đã nhắc đến chú đó là:

“Yết đế, yết đế, Ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha”. (Niệm 3 lần)

TỤNG

 1. Này các vị hương linh là con của Phật, hôm nay tôi cúng thí cho các vị. Thức ăn này sẽ lan ra khắp mười phương và các vị hương linh là con của Phật cùng nhận được. Tôi nguyện đem công đức cúng thí này hướng về tất cả mọi người, đều trọn vẹn theo đạo Phật.

 2. Này các vị vong linh hữu tình là con của Phật, hôm nay tôi cúng thí cho các vị. Thức ăn này sẽ lan ra khắp mười phương và các vị vong linh hữu tình là con của Phật cùng nhận được. Tôi nguyện đem công đức cúng thí này hướng về tất cả mọi người, đều trọn vẹn theo đạo Phật.

 3. Này các vị cô hồn, hôm nay tôi cúng thí cho các vị. Thức ăn này sẽ lan ra khắp mười phương và các vị cô hồn cùng nhận được. Tôi nguyện đem công đức cúng thí này hướng về tất cả mọi người, đều trọn vẹn theo đạo Phật.

 • Nam mô tát phạ đát tha nga đa phạ lồ chỉ đế, án tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần)
 • Nam mô tô rô bà da đát tha nga đa da, đát điệc tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha. (3 lần)
 • Án mục lực lăng ta bà ha. (3 lần)
 • Án nga nga nẵng, tam bà pha phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

SÁM HỐI

Các vị hương linh là con của Phật, đã tạo nên vô số kết nghiệp do ái tham và tầm nhìn sai lầm. Tất cả đều bắt nguồn từ ý phát sinh từ cơ thể, lời nói và ý nghĩ. Hôm nay, chúng ta tất cả xin sám hối. Nam mô Bồ-tát Cầu Sám Hối. (3 lần)

Các vị vong linh hữu tình, đã tạo nên vô số kết nghiệp do ái tham và tầm nhìn sai lầm. Tất cả đều bắt nguồn từ ý phát sinh từ cơ thể, lời nói và ý nghĩ. Hôm nay, chúng ta tất cả xin sám hối. Nam mô Bồ-tát Cầu Sám Hối. (3 lần)

Các vị cô hồn, đã tạo nên vô số kết nghiệp do ái tham và tầm nhìn sai lầm. Tất cả đều bắt nguồn từ ý phát sinh từ cơ thể, lời nói và ý nghĩ. Hôm nay, chúng ta tất cả xin sám hối. Nam mô Bồ-tát Cầu Sám Hối. (3 lần)

 • Các vị hương linh là con của Phật xin quy y Phật.

 • Các vị hương linh là con của Phật xin quy y Pháp.

 • Các vị hương linh là con của Phật xin quy y Tăng.

 • Các vị vong linh hữu tình xin quy y Phật.

 • Các vị vong linh hữu tình xin quy y Pháp.

 • Các vị vong linh hữu tình xin quy y Tăng.

 • Các vị cô hồn xin quy y Phật.

 • Các vị cô hồn xin quy y Pháp.

 • Các vị cô hồn xin quy y Tăng.

 • Các vị hương linh là con của Phật quy y Phật, dẫn đến phước trí trọn đời.

 • Các vị hương linh là con của Phật quy y Pháp, dẫn đến thoát khỏi tham vọng.

 • Các vị hương linh là con của Phật quy y Tăng, dẫn đến giải thoát qua tu hành.

 • Các vị vong linh hữu tình quy y Phật, dẫn đến phước trí trọn đời.

 • Các vị vong linh hữu tình quy y Pháp, dẫn đến thoát khỏi tham vọng.

 • Các vị vong linh hữu tình quy y Tăng, dẫn đến giải thoát qua tu hành.

 • Các vị cô hồn quy y Phật, dẫn đến phước trí trọn đời.

 • Các vị cô hồn quy y Pháp, dẫn đến thoát khỏi tham vọng.

 • Các vị cô hồn quy y Tăng, dẫn đến giải thoát qua tu hành.

 • Các vị hương linh là con của Phật, đã quy y Phật, nguyện từ đời này đến kiếp sau không quy y Thiên, Thần, Quỷ, Vật.

 • Các vị hương linh là con của Phật, đã quy y Pháp, nguyện từ đời này đến kiếp sau không quy y các tà giáo ngoại đạo.

 • Các vị hương linh là con của Phật, đã quy y Tăng, nguyện từ đời này đến kiếp sau không quy y các thầy tà, bạn dữ.

 • Các vị vong linh hữu tình, đã quy y Phật, nguyện từ đời này đến kiếp sau không quy y Thiên, Thần, Quỷ, Vật.

 • Các vị vong linh hữu tình, đã quy y Pháp, nguyện từ đời này đến kiếp sau không quy y các tà giáo ngoại đạo.

 • Các vị vong linh hữu tình, đã quy y Tăng, nguyện từ đời này đến kiếp sau không quy y các thầy tà, bạn dữ.

 • Các vị cô hồn, đã quy y Phật, nguyện từ đời này đến kiếp sau không quy y Thiên, Thần, Quỷ, Vật.

 • Các vị cô hồn, đã quy y Pháp, nguyện từ đời này đến kiếp sau không quy y các tà giáo ngoại đạo.

 • Các vị cô hồn, đã quy y Tăng, nguyện từ đời này đến kiếp sau không quy y các thầy tà, bạn dữ.

 • Các vị hương linh là con của Phật, đã quy y Phật rồi thoát khỏi địa ngục.

 • Các vị hương linh là con của Phật, đã quy y Pháp rồi thoát khỏi vòng xoáy quỷ dữ.

 • Các vị hương linh là con của Phật, đã quy y Tăng rồi thoát khỏi vòng quay sanh tử.

 • Các vị vong linh hữu tình, đã quy y Phật rồi thoát khỏi địa ngục.

 • Các vị vong linh hữu tình, đã quy y Pháp rồi thoát khỏi vòng xoáy quỷ dữ.

 • Các vị vong linh hữu tình, đã quy y Tăng rồi thoát khỏi vòng quay sanh tử.

 • Các vị cô hồn, đã quy y Phật rồi thoát khỏi địa ngục.

 • Các vị cô hồn, đã quy y Pháp rồi thoát khỏi vòng xoáy quỷ dữ.

 • Các vị cô hồn, đã quy y Tăng rồi thoát khỏi vòng quay sanh tử.

TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN

Chúng ta xin nguyện độ phước cho vạn chúng. Chúng ta xin đoạn đời này phải chấm dứt mọi khổ đau. Chúng ta xin học hỏi Pháp môn không gian vô hạn. Chúng ta xin thành tựu đạo Phật tối cao. Chúng ta xin cứu cánh chính mình và cứu cánh chính người khác. Chúng ta xin chấm dứt đau khổ không tận. Chúng ta xin được trí tuệ sáng tỏ. Chúng ta xin loại trừ tất cả tội lỗi. Chúng ta xin tu hành theo đạo của Bồ-tát.

HỒI HƯỚNG

Công đức cúng thí thực này có ý nghĩa to lớn. Chúng ta hy vọng rằng tất cả những điều tốt đẹp và niềm tin sẽ truyền đến mọi người. Chúng ta nguyện rằng tất cả các chúng sinh sẽ được chung hưởng pháp môn tâm đồng từ niềm tin, và không sanh ra nỗi đau khổ. Chúng ta hy vọng rằng dòng chảy của pháp môn sẽ lan đến tất cả các loài, và mọi người đều hóa thành Phật.

PHỤC NGUYỆN

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Xin cầu nguyện cho các vị hương linh, vong linh và cô hồn, được hiểu biết và tỉnh giác, rời xa khổ đau và tìm đến ánh sáng. Xin cầu cho biết lòng Tam Bảo trợ giúp, các vị linh, vong linh và cô hồn được tuân thủ pháp môn và đạt được niềm vui từ Phật.

Xin cầu cho pháp môn lan tỏa đến tất cả các loài, tất cả chúng ta hãy cùng tu hành, niệm không sanh và giải thoát.

Xin cầu cho dòng giống Việt Nam với tất cả tâm hồn đồng lòng, trở về nguồn gốc, đón nhận và phát triển bản địa, nhằm giải quyết triệt để ba nghiệp và để lòng hiển thị rõ ràng. Xin cầu cho nước Việt Nam hòa bình, đạo đời yên ổn, và cho pháp giới chúng sinh trọn vẹn theo đạo Phật.

Khắp nguyện: Xin ban phước cho tất cả quần sanh, pháp giáo phồn thịnh và triệt để.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

TAM TỰ QUY

Chúng ta quy y Phật, để các chúng sinh hiểu biết vô biên và phát tâm vô thượng. (1 lạy)
Chúng ta quy y Pháp, để các chúng sinh hiểu sâu tri thông và học trí huệ như biển. (1 lạy)
Chúng ta quy y Tăng, để phục vụ và không ngại khó khăn. (1 lạy)

Tham khảo:

 • Ý nghĩa mùa an cư kiết hạ.
 • Ý nghĩa cúng dường trai tăng.
 • Công đức của cúng dường hương thơm.
 • Bài văn tụng lễ phóng sinh đơn giản tại nhà.
 • Ý nghĩa ngày lễ Vu Lan và bài tụng lễ Vu Lan 2022.
 • Có nên rút tỉa chân hương thường xuyên? Hướng dẫn bao sái bàn thờ.

M & Tôi: “Trầm Tuệ: Lan Tỏa Niềm Tin – Sẻ Chia Chân Thật”

M & Tôi là thương hiệu uy tín chuyên kinh doanh trầm hương đốt và các sản phẩm vi sinh.