Bị động của thì tương lai đơn

Qua bài viết này mvatoi.com.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về Bị động của thì tương lai đơn hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Câu bị động thì tương lai đơn

Bị động của tương lai đơn lớp 7 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các bài văn mẫu tham khảo, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 7 học tập hơn. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Bài tập tự luận và trắc nghiệm về đặt câu hỏi môn Anh lớp 7 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 7 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Bị động của tương lai đơn lớp 7

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

A. Lý thuyết câu bị động ở thì tương lai đơn

Thể

Câu chủ động

Câu bị động

Khẳng định

S + will + V + O

S + will + be + VpII + (by O)

Phủ định

S + won’t/ will not + V + O

S + won’t/ will not + be + VpII + (by O)

Nghi vấn

Will + S + V + O?

Will + S + be + will + V + O?

B. Bài tập vận dụng bị động của tương lai đơn

Exercise 1: Choose the correct answer A, B, C or D

1. The baby…..after by me before his mother comes back.

A. will be looked

B. will be looking

C. will look

2. Dinner will ……..by me tonight because I’m ill.

A. be cooked

B. not be cooked

C. not cook

3. I think my homework …….before 4 o’clock this afternoon.

A. will be finished

B. will be finishing

C. will finish

4. What will it ……by its owner?

A. be called

B. be calling

C. call

5. My favorite singer will be singing……tomorrow.

A. at time

B. at this time

C. in

Exercise 2: Complete the sentence with the correct form of the words in brackets.

1. Solar power (use)……………….…..as the main source of energy in many countries in the future.

2. Tomorrow, I ……………….….(sit) in the same seat that I am sitting in now.

3. Next week, I ……………….….(drive) from Hanoi to Danang. You won’t be able to contact me for a couple of days.

4. People (allow) ……………….… to destroy rainforests any more.

5. My brother ……………….….(not/get) married any time soon. He has no job and he doesn’t seem to want to do anything.

6. My grandfather doesn’t believe that electricity (generate) ……………….…. by the wind.

7. Solar panels (see) ……………….…. in many parts of the world.

Exercise 3: Turn into passive

1.Students will use public transport to go to school.

→ ………………………………………………………………………………………………………………..

2.Solar power will generate a great deal of electricity this summer.

→ ………………………………………………………………………………………………………………..

3.Will they install the solar panels on the roof of the house tomorrow?

→ ………………………………………………………………………………………………………………..

4.Local people won’t burn plants to heat this winter.

→ ………………………………………………………………………………………………………………..

5.The smoke from factories will pollute the air.

→ ………………………………………………………………………………………………………………..

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bị động của tương lai đơn lớp 7. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 7 hay như Bài tập Unit 1 lớp 7 nâng cao: My hobbies (số 1), Ngữ pháp – Bài tập tiếng Anh lớp 7 Unit 1, Viết lại câu Tiếng Anh lớp 7…. được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Related Posts