Cầu Thần Chú của Thái Thượng Lão Quân

Video cầu thần chú của thái thượng lão quân

Bài Chú Thỉnh Tiên Ngày Xưa

Nhà văn Lý Thuần Phong đã viết trong tác phẩm “Vạn Pháp Quy Tông” một bài chú thỉnh tiên được gọi là “Thỉnh Tiên Chú”. Lý Thuần Phong sống tại huyện Ung thuộc Kỳ Châu. Ông là chuyên gia về toán học, thiên văn, dịch học, phong thủy và lịch pháp. Ông từng là quân sư của Đường Cao Tổ và làm thượng thư dưới triều Đường Thái Tông.

Một số bản chú thỉnh tiên trên internet không đáng tin cậy, nhưng bạn có thể tin vào các bản “Vạn Pháp Quy Tông” được tải xuống từ website mvatoi.com.vn. Hiện tại, bạn có thể tải xuống các bản pdf cổ xưa của “Vạn Pháp Quy Tông” như “Bí Truyền Vạn Pháp Quy Tông”, “Tăng Đính Bí Truyền Vạn Pháp Quy Tông” và “Tân Khắc Vạn Pháp Quy Tông”.

Dưới đây là nội dung của bài chú thỉnh tiên để bạn tham khảo:

 1. Chân thành cung kính cúi xin
 2. Lá bùa truyền đi thông suốt
 3. Không phân biệt giờ giấc
 4. Trực để đáo Đào Nguyên
 5. Tiên Cung bụi vắng lặng
 6. Động phủ trăng sáng soi
 7. Nay tôi bẩm thưa Nguyên Quân
 8. Xin mời gọi chư Tiên nơi Bồng Lai
 9. Chân khí quý báu giáng xuống trần
 10. Cưỡi mây cưỡi hạc ban bố lời
 11. Đài cao bút Tiên viết ra chữ
 12. Uy linh mau xuống giấy gấm hoa
 13. Ngưỡng khải chư Thiên, chư Địa Phủ
 14. Thông linh vị thượng Tử Cô Tiên
 15. Kim thời hữu thỉnh tốc báo ứng
 16. Tế độ càn khôn vạn cổ truyền
 17. Hỏa cấp luật lệnh phong lôi hiện
 18. Uy quang lẫm lẫm tác kinh thiên
 19. Cẩn thỉnh Tiên Cung Đào Nguyên Động
 20. Đông Hải bách quận chân Tiên
 21. Lý Thiết Quải và Hán Chung Ly
 22. Lã Động Tân và Hàn Tương Tử
 23. Tào Quốc Cữu và Lam Thái Hòa
 24. Hà Tiên Cô và Trương Quả Lão
 25. Công minh chính trực hiện linh thông
 26. Thượng thư Phạm Thái Bảo báo mộng
 27. Làm thơ phú và dự đoán lành dữ
 28. Âm dương họa phúc vô tư cáo
 29. Bất phân cao hạ bần dữ quý
 30. Nhất nhất kiện kiện phân minh báo
 31. Uy linh thánh tích cơ trung hiển
 32. Có ai cầu đều được đáp ứng
 33. Hồi hướng lên trên, chư Tiên gấp xuống trần
 34. Trước hết có điềm báo tên của Tiên
 35. Đệ tử đốt nhang thành tâm lạy mời
 36. Tiên Ông đích thân giáng lâm
 37. Thiên cao cao, đất xa xa
 38. Trời biển muôn dặm phiêu bồng đến
 39. Chẳng vì rượu thịt ở thế gian
 40. Nếu Tây Vương Mẫu mở hội Bàn Đào
 41. Cùng Ngài vào hội Thần Tiên
 42. Cùng kết giao mãi theo năm tháng
 43. Dám mời Tiên Đồng đến động phủ
 44. Đầu tiên đệ tử nguyện quy y
 45. Đầu thượng sáp hoa nghinh Tiên Lữ
 46. Cấp cấp quy lai phụ ngã cơ
 47. Thiên linh linh, địa linh linh
 48. Thủy linh linh, hỏa linh linh
 49. Thiên địa, thủy hỏa tha tối linh
 50. Phụng thỉnh Tiên Ông và chư Tiên
 51. Giáng xuống nhà sáng của tôi
 52. Hạ cố xuống tịnh thất của tôi
 53. Hiệp với cơ của tôi
 54. Gấp gấp như luật lệnh

Dịch nghĩa:

Chú thỉnh tiên là một bài chú cầu nguyện thành kính, cho phép giao tiếp với các thần tiên. Bài chú này được lắp đặt để mời gọi các vị thần tiên đến giúp đỡ trong các việc về tương lai, sức khỏe và duyên số. Bạn có thể đọc bài chú thỉnh tiên này hoặc sử dụng các phiên bản thay thế cụ thể cho các vị thần tiên mà bạn mong muốn.

Khi đọc bài chú này, hãy thể hiện sự thành tâm và tôn trọng. Hy vọng rằng việc bài chú thỉnh tiên này sẽ mang lại sự giúp đỡ và may mắn cho bạn.