Chân Dung Quan Thế Âm Bồ Tát

Video chân dung quan thế âm bồ tát

Quan Thế Âm Bồ tát, một vị đại sĩ vạn năng, là người thương của loài người ở Ta Bà, mà bất kỳ đệ tử Phật nào cũng kính trọng và cầu nguyện. Trong Diệu pháp liên hoa kinh, Đức Phật Thích Ca đã giải thích rõ cho Vô Tận Ý Bồ Tát về ý nghĩa của danh hiệu Quán Thế Âm là do vị Bồ Tát này lắng nghe tiếng kêu cứu của chúng sinh và sẵn sàng giúp đỡ. Nếu có hàng ngàn vạn ức chúng sinh gọi danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, Bồ Tát sẽ lắng nghe và giải thoát mọi người khỏi khổ đau.

Vị Bồ Tát và 32 hóa thân

Theo Diệu pháp liên hoa kinh, Quán Thế Âm Bồ tát có 32 hóa thân khác nhau, bao gồm các hình tượng của Phật, Thiên Chúa, Chúa Tể, Vua, Chư Tôn Đức, Thiên Chúng Quân, Bổn Tự Tại Thiên, Bổn Tự Tại, Thiên Đại Tướng Quân, Tỳ Sa Môn, Tiểu Vương, Trưởng Giả, Cư Sĩ, Tể Quan, Bà La Môn, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Úc Bát Tắc, Úc Bát Di, Phụ Nữ, Đồng Nam, Đồng Nữ, Thiên, Long, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, Ca Lâu La, A Tu La, Khẩn Na La, Ma