Chết Oan là Gì

Video chết oan là gì

Giới thiệu

Trong thời đáng nhớ, có một Đại Bồ Tát mang tên Cứu Thoát đã từ chỗ ngồi đứng dậy. Mang áo hở vai, cúi mình chắp tay, quỳ xuống và sát xuống tận đất, ngài nói với Phật Thích:

“- Bạch Đức Thế Tôn, khi Tượng Pháp chuyển, có những chúng sinh bị rơi vào nạn đau khổ, bị ốm lâu, gầy mòn, chẳng thể ăn uống được, cổ ráo, môi khô, trông thấy phương trời tối tăm, tướng chết hiện ra. Cha mẹ, người thân, bạn bè, quen biết và những người thân quen đều đến gần, thổn thức hối hận. Người ốm vẫn nằm yên nhưng cảm thấy thần thông được vua Diêm Ma dẫn đến trước cửa tòa Pháp vương Diêm Ma. Tâm tư của những người ấy, nếu có tội hay phúc, thần đã chép đủ và trình lên vua Diêm Ma. Vua sẽ xem xét và đánh giá mọi hành động của người ấy theo tội ác và công đức. Lúc đó, nếu người thân thiện và quan tâm với người ốm đó, hướng đến Đức Thế Tôn Được Sư Lưu Ly Quang Như Lai, xin nhờ các sư đọc kinh này và thắp nén đèn hàng ngày, treo lá phượng thần nối mạng, cung kính vị thần và gợi thức người ốm. Trong thời gian bảy ngày, tháng hoặc nhiều hơn, khi được trở về thì người ấy sẽ tự mình nhớ biết được hậu quả của những hành động thiện và ác. Vì đã chứng kiến hậu quả, người ấy sẽ không dám tiếp tục làm những việc ác. Do đó, những người tốt thiện nữ đều nên tôn niệm Đức Thế Tôn Được Sư Lưu Ly Quang Như Lai và tùy theo khả năng mình để cúng dường.”