Đại Biểu: Đức Phật A Di Đà và Sự Giải Thoát Khỏi Vòng Luân Hồi

Đại Biểu: Đức Phật A Di Đà và Sự Giải Thoát Khỏi Vòng Luân Hồi
Video đức phật a di đà nhập niết bàn

Đức Phật A Di Đà: Những Điều Nên Biết

Đức Phật A Di Đà Đã Vượt Thoát Luân Hồi Sao Cõi Tịnh Độ Diệt Độ?

VẤN: Trong các kinh, chúng ta đều thấy được câu chuyện về việc “Tương lai của cõi Tịnh Độ khi Đức Phật A Di Đà diệt độ thì sẽ do Bồ tát Quán Thế Âm giáo hóa”. Nhưng khi Đức Phật đã nhập Niết Bàn, đã là thân Phật thì diệt độ là thế nào? Sau khi vượt thoát luân hồi, tại sao vẫn tồn tại khái niệm diệt độ?

ĐÁP: Thuật ngữ “diệt độ” trong Phật học bao gồm hai câu chuyện chính: “Hóa độ và tịch diệt”. Chẳng hạn, Đức Phật đã hóa độ chúng sanh trong cõi Ta bà, sinh ra và lớn lên trong cung vua Tịnh Phạn, xứ Ca tỳ la vệ. Ngài xuất gia và trở thành Đức Thích Ca Mâu Ni, dạy dỗ chúng sanh trong suốt 49 năm cho đến khi 80 tuổi nhập Niết Bàn, được gọi là “Diệt độ”. Trong quá trình giáo hóa, Đức Phật Thích Ca thường phó thác công việc cho các vị Tăng và Bồ tát, như Ngài Di Lặc và Đại Ca Diếp.

Dòng pháp của Đức Phật đã được truyền qua nhiều thế hệ, từ Bồ đề Đạt ma (thứ 28 trong dòng pháp) cho đến Lục tổ Huệ Năng. Tuy nhiên, sau Lục Tổ Huệ Năng, không có thêm những phó thác công việc như trước đây. Phật pháp được truyền qua nhiều phương tiện hơn, giúp con người vượt qua mọi thách thức trong cuộc sống.

Hiện nay, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị giáo chủ của cõi Ta bà, nơi mà chúng sanh trải qua sự tham sân si, vui buồn, khổ đau, sống chết và luân hồi. Đức Phật muốn giúp độ chúng sanh trong cõi Ta bà nên đến sinh ra, nhập Niết Bàn, và phó thác công việc cho các đời tiếp theo. Đây là lý do chúng ta nói về việc “Diệt độ”.

Công Việc của Bồ tát Quán Thế Âm

Sau khi A Di Đà Như Lai đã nhập Niết Bàn, cõi Cực Lạc được đổi tên thành “Nhứt Thiết Trân Bảo Sở Thành Tựu”, mang ý nghĩa tốt hơn. Khi đêm buông xuống, tại một khoảnh khắc nhất định, cảnh tượng uy nghiêm hiện ra và Quan Thế Âm Bồ tát ngồi trên tòa Kim Cang dưới cây Bồ đề. Quan Thế Âm được gọi là “Biến Xuất Nhất Thiết Quang Minh Công Đức Sơn Vương Như Lai”, tượng trưng cho rất nhiều phước lành và niềm vui, đem lại sự tịnh tâm và xa lìa mọi dục vọng trên đời.

Khi Bất Huyến Thái tử nghe về những sự thọ ký của Phật Bảo Tạng, Ngài đã mừng rỡ và mong muốn mọi Phật đều thọ ký cho mình và khiến thế giới vang lên tiếng âm nhạc, thúc đẩy chúng sanh đạt được tĩnh tâm. Với mong ước này, khi Bất Huyến Thái tử cúi đầu lễ Phật, bất ngờ các thế giới tự nhiên rung động và truyền đi những âm thanh hòa nhã, đem lại niềm vui và làm tan biến mọi dục vọng. Từ đó, các đức Phật ở mười phương đều thọ ký cho Quan Thế Âm, đồng thời chấp hành công đức và giáo hóa chúng sanh.

Tầm Quan Trọng của Quan Thế Âm

Quan Thế Âm đã trở thành vị bậc của Đẳng Giác Bồ tát, hầu hạ Đức Phật A Di Đà trong cõi Cực Lạc và hằng ngày dẫn dắt chúng sanh từ mười phương đến cõi ấy. Sau khi Đức Phật A Di Đà nhập Niết Bàn, Quan Thế Âm đã tiếp quản vai trò giáo hóa chúng sanh.

Trên đây là những điều nên biết về việc Đức Phật A Di Đà Như Lai và Bồ tát Quán Thế Âm giúp chúng sanh vượt thoát khỏi vòng luân hồi. Hiểu rõ về những khía cạnh này sẽ giúp ta phát triển tâm linh và tiến gần hơn đến sự giải thoát và hạnh phúc.

HT. Thích Giác Quang

“M & Tôi