Đức Phật Di Lặc: Bồ-tát đại sĩ truyền thống Phật giáo

NSGN – Từ khi Phật giáo ra đời và phát triển trên khắp thế giới, khi nhắc đến hình ảnh một vị Phật trong tương lai, người ta thường nghĩ đến Bồ-tát Di Lặc – hình ảnh của Bồ-tát đại sĩ phổ biến trong truyền thống phật giáo Bắc truyền. Danh hiệu Ngài không chỉ quen thuộc đối với Phật tử Đại thừa, mà cũng xuất hiện nhiều trong kinh điển Pāli thuộc phái Theravāda.

Danh hiệu “Di Lặc”

Trong tiếng Sanskrit, “Di Lặc” được gọi là Maitreya (tiếng Pāli: Metteyya), và được phiên âm là Mỗi-đát-lị-da, dịch là Từ Thị, xưa còn được gọi là Xưng (Di?)-đế-lệ hay Di-lặc. Tuy nhiên, danh hiệu “A-dật-đa” (Ajita) cũng được gọi A-di-đa hay A-thị-đa, trong tiếng Sanskrit và Pāli, có ý nghĩa là Vô Năng Thắng. Cả hai danh hiệu này được truyền thống phật giáo ghi nhận không đồng nhất.

Huyền ký thị hiện của Đức Phật Di Lặc

Theo kinh “Chuyển luân vương tu hành”, thế giới con người sẽ sống đến tám vạn tuổi, con gái kết hôn ở tuổi năm trăm, và có chín loại bệnh. Kinh “Chuyển luân vương” của Dīgha-nikāya cũng nhắc đến sự xuất hiện của Đức Phật Di Lặc trong thời kỳ đó. Với vị Di Lặc, chúng ta có thể nhìn thấy mong muốn của một người cùng cảnh ngộ, muốn tìm kiếm con đường sáng trong bóng tối và giúp đỡ những người khác trên con đường đó.

YouTube video
đức phật di lặc
Avatar of M & Tôi

M & Tôi

Trang thông tin tổng hợp, chia sẻ mọi thứ về mọi lĩnh vực trong cuộc sống

Bài viết liên quan