Hồi hướng cho oan gia trái chủ

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về Hồi hướng cho oan gia trái chủ hay nhất được tổng hợp bởi mvatoi.com.vn

A – SÁM HỐI LÀ GÌ ? TẠI SAO PHẢI SÁM HỐI?

I. LỜI PHI LỘ

Đức Phật dạy rằng: “Có hai hạng người cao quý nhất ở cuộc đời. Một là chưa từng phạm tội lỗi, hai là người đã phạm lỗi nhưng biết ăn năn Sám hối không tái phạm nữa” và trong lời tựa cho kinh Lương Hoàng Sám, HT. Thích Viên Giác có ghi: “Phàm là người sanh trong cõi Dục này, trừ các bậc đã hoàn toàn giác ngộ, thì không một ai tránh khỏi lỗi lầm, bởi ba nghiệp gây nên”. Chúng ta là người Phật tử, là con Phật nhưng âu cũng chỉ là phàm phu nên việc mắc phải lỗi lầm dù là vô tình hay cố ý, đó là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên việc nhìn nhận lỗi lầm đó, đối diện với nó và sửa chữa nó thì không đơn giản và không phải ai cũng làm được. Các tội lỗi đã từ ba nghiệp phát sanh, nên người muốn dứt trừ hết tội lỗi, tất nhiên phải đem ba nghiệp ấy để sám hối, thì tội lỗi mới được thanh tịnh.

Đức Phật dạy: “Nếu không có phương pháp sám hối thì, tất cả các Phật tử không một ai mà được giải thoát”. Cũng như trong Phật giáo còn lưu truyền giai thoại nổi tiếng của Ngộ Đạt quốc sư, đời Đường, triều vua Ý Tông; ở trong Kinh Thủy Sám đề cập câu chuyện giữa Viên Án và Triệu Thố – Oan trái nhiều kiếp còn tìm cách báo oán mưu hại lẫn nhau, đến kiếp thứ mười mới được hóa giải oán kết…

Vì thế, ở các Chùa đều dành riêng hai ngày trong một tháng cho pháp tu này, xem pháp Sám hối như một pháp tu bắt buộc.

Chữ Phạn là Samma, “Sám là ăn năn lỗi trước, Hối là chừa bỏ lỗi sau”.

Sám hối có nghĩa là ăn năn, hối hận vì nhừng lỗi lầm trong quá khứ (bất luận là lâu mau) và bây giờ cho đến về sau mình nguyện là không tái phạm nữa. Sám hối luôn hội đủ hai yếu tố: Biết lỗi và sửa lỗi. Chính nhờ có sửa lỗi, tội trước mới được giải trừ, tội sau mới không sinh khởi. Cho nên Kinh nói: “Sám hối thì tội diệt, phước sinh, căn lành thêm lớn”, nên sám hối không phải là sự van xin để Phật hay Bồ tát tha thứ cho những lầm lỗi của mình.

Trong kinh Pháp Cú có dạy: “Người có lỗi lầm mà biết sám hối, người đó là ánh sáng chiếu cõi thế gian, là vầng trăng ra khỏi mây mù”. Đây là điều thiết yếu trong pháp Sám hối, bởi có nhận thức được lỗi lầm của mình thì mình mới biết sửa lỗi để dừng tội, ngược lại nếu cố chấp thì sẽ vô tư tiếp tục gây tạo lỗi lầm.

…Lênh đênh qua cửa Thần Phù

Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm…

Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.

Kính chúc quý đạo hữu được nhiều sức khỏe, bình an, tinh tấn tu tập để đạo tâm được tăng trưởng và nhiều điều may mắn trong cuộc sống.

Nam mô Phật.

II. LÀM CÁCH NÀO ĐỂ HOÁ GIẢI OÁN KẾT VỚI OAN GIA TRÁI CHỦ

Nói đến oan gia trái chủ tức là nói đến những người luôn mang đến oan trái cho ta, luôn chống đối ta, luôn chướng ngại con đường đi đến thành công dù là trong cuộc sống hay trong việc tu học của ta. Tại sao họ lại chướng ngại, lại chống đối ta

Đó là bởi vì trong đời quá khứ ta đã đem đến oan trái, đã chướng ngại, đã mưu hại họ, cái oán này ngày nào chưa được hoá giải thì ngày đó họ vẫn sẽ đi theo ta để mà chờ đợi thời cơ để báo oán. Phải biết rằng chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay mỗi một đời đều là thiện ác đan xen mà phần lớn là thiện ít ác nhiều, vì thế không tránh khỏi việc tạo lấy tội nghiệp gieo kết oán thù với rất nhiều chúng sanh. Cho nên, phàm sanh ra làm người ai ai cũng có rất nhiều oán thân trái chủ luôn đi theo bên mình.

Đối với người tu học thì việc hoá giải oán kết với những oan gia trái chủ này vô cùng quan trọng. Nếu không thì con đường Bồ Đề này chắc chắn sẽ chẳng dễ đi. Vậy phải hoá giải bằng cách nào ? Chúng ta cần phải tự mình nổ lực tinh tấn tu hành, tụng Kinh bái sám, lễ Phật sám hối, niệm Phật, hoặc làm các việc thiện lành rồi đem tất cả công đức phước đức chỗ chúng ta tu được đó đến trước Phật đài hồi hướng đến cho họ, nguyện cho họ tốc xả mê đồ mà buông bỏ oán thù để sớm được siêu sinh, đây chính là chúng ta trả nợ cho họ.

Vì sao phải đến trước Phật đài để hồi hướng ? Là vì ta nhờ vào năng lượng Từ Bi của Phật, Bồ Tát giúp chuyển hoá phước đức của ta đến cho họ, khiến cho họ sớm ngày khai tâm mở trí buông bỏ chấp chước thù hận để sớm đi vào luân hồi mà tái sanh.

Có rất nhiều người đối với việc hồi hướng để hoá giải oán kết này luôn có tâm hồ nghi:

“Tại sao mỗi ngày chúng tôi đều có hồi hướng đến cho tất cả oan gia trái chủ, nhưng tại sao oán kết vẫn không thể giải, con đường tu học vẫn còn đầy chướng ngại, luôn bị ma sự quấy phá, phải chăng việc hồi hướng hoá giải oán kết này không có hiệu quả?”.

Sở dĩ chúng ta hồi hướng mà không có hiệu quả đó là vì ta đã dùng tâm sai khi hồi hướng. Tâm sai là như thế nào? Đa phần mỗi khi hồi hướng chúng ta đều mang tâm thái làm cho rồi đề họ đi lẹ lẹ, để họ đừng đến quấy nhiễu chúng ta nữa, đây chính là tâm sai. Hồi hướng với cái tâm thái như vậy thì làm sao oán kết có thể giải chứ?

Ví như trong cuộc sống có kẻ gây chuyện bất thiện với ta, cái oán này ta và họ càng kết lại càng sâu. Nay họ vì không muốn ta đến báo oán, đến quấy phá họ nên họ đưa cho chúng ta cái bánh mà nói rằng: “Đây tôi cho anh cái bánh, anh ăn xong rồi thì mối oán thù của chúng ta từ đây giải trừ, anh không nên đến tìm tôi nữa”.

Khi đó chúng ta có bằng lòng tha thứ cho họ hay không? Vì họ không phải thật lòng ăn năn sám hối về những lỗi lầm mà họ đã gây tạo với chúng ta, cho nên mối oan kết này rất không dễ hoá giải. Cùng chung 1 đạo lý, những oan thân trái chủ này cũng chẳng dễ gì buông tha cho ta nếu ta dùng cái tâm thái như vậy để mà hồi hướng.

Nếu muốn việc hoá giải oán kết này được viên mãn tốt đẹp thì chúng ta phải bằng tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi của chính mình mà làm. Không nên chỉ dùng những lời nói nơi cửa miệng mà ngày ngày lừa gạt họ, vì nếu làm như thế thì chỉ có thể lừa gạt được chính mình mà thôi, chẳng thể lừa gạt được người khác, càng chẳng thể lừa gạt được những oán thân trái chủ này.

Mọi người đều có nghiệp chướng, nếu không có nghiệp chướng sẽ không phải sanh đến thế gian này. Làm sao để tiêu trừ nghiệp chướng? Cổ đức khai thị rằng phương pháp tốt nhất là niệm A Di Đà Phật. – Pháp ngữ của Pháp Sư Tịnh Không.

Để giúp quý vị trong quá trình tu hành không bị chướng ngại, như lý như pháp, tiêu trừ nghiệp lực, cùng hội một thuyền, thuận qua bờ giác, dưới đây, tôi xin giới thiệu phương pháp tiêu trừ nghiệp lực, kết thiện duyên với đại chúng như sau:

B – PHÁP HÀNH

NIỆM HƯƠNG

TỊNH PHÁP-GIỚI CHƠN-NGÔN:

Án lam tóa ha. (3 lần)

TỊNH TAM-NGHIỆP CHƠN-NGÔN:

Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lần)

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN-NGÔN:

Án, nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

CÚNG HƯƠNG

Nguyện đem lòng thành kính,

Gởi theo đám mây hương.

Xem thêm: đặt tên công ty theo mệnh mộc

Phảng phất khắp mười phương.

Cúng dường ngôi Tam Bảo,

Thệ trọn đời giữ đạo,

Theo tự tánh làm lành,

Cùng pháp giới chúng sinh,

Cầu Phật từ gia hộ,

Tâm Bồ Đề kiên cố,

Xa bể khổ nguồn mê,

Chóng quay về bờ Giác.

Nam-mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần, o)

Dâng hương và cắm hương xong, quỳ đọc:

I. SÁM HỐI CHO CHÍNH MÌNH

LỜI CẦU NGUYỆN SÁM PHÁP

Nam mô thập phương thường trụ Tam bảo tác đại chứng minh.

Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh.

Đệ tử chúng con (Tên, tuổi, Pháp danh, cư ngụ tại…)

Hôm nay là ngày… đệ tử chúng con nhất tâm Niệm Phật – Sám Hối – Nguyện hóa giải Oan gia trái chủ nghiệp chướng.

Kính nguyện: Các đức Thế Tôn thường trú trên đời xin thương xót con: vì ngay trong kiếp này và những kiếp xa xưa, từ đời vô thỉ, con đã từng lầm lẫn, đã gây khổ đau cho chính bản thân và cho kẻ khác. Tự mình gây ra lầm lỗi, hoặc xúi người khác làm nên lầm lỗi, hoặc tán đồng theo, giết hại, trộm cắp, dối trá, tà dâm với những tà nghiệp khác trong mười nghiệp bất thiện, hoặc có che giấu hoặc không che giấu. Những tội lỗi ấy đưa về địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, làm cho kiếp sau sinh nơi biên địa, sáu căn khiếm khuyết, không có điều kiện lớn lên thành người. Những tội chướng ấy hôm con nguyền nhất tâm cầu xin sám hối. (1 lạy)

Xin chư Phật Thế Tôn chứng biết cho con, thương tưởng đến con. Con phủ phục trước mặt các Ngài phát lời thệ nguyện rằng: Trong vô lượng kiếp xa xưa, cũng như trong đời này, nếu con đã từng bố thí dù chỉ một nắm cơm, hoặc một manh áo, nếu con đã từng nói lời ái ngữ dù chỉ một vài câu; nếu con đã từng biết nhìn với con mắt Từ bi dù chỉ trong chốc lát; nếu con đã từng có cử chỉ an ủi, vỗ về dù chỉ một vài lần; nếu con đã từng lắng nghe diệu pháp dù chỉ một buổi; nếu con đã từng cúng dường trai Tăng dù chỉ một lần, nếu con đã từng cứu mạng chúng sinh dù chỉ là vài con sâu con kiến; nếu con đã từng tụng đọc Kinh văn dù chỉ một vài câu; nếu con đã từng xuất gia dù chỉ trong một kiếp; nếu con đã từng nâng đỡ kẻ khác trên đường tu học dù chỉ giúp được vài người; nếu con đã từng tu tập tịnh giới dù chưa được hoàn toàn thanh tịnh; tất cả những công đức ấy đều là những thiện căn con đã gieo trồng. Hôm nay xin gồm thâu tất cả lại kính dâng lên chư Phật như một tràng hoa ngát hương và xin hồi hướng tất cả các công đức ấy về quả vị Bồ đề. (1 lạy)

Con xin mở lòng rộng lớn hướng về Vô thượng Chánh giác. Nguyện đạt tới hiểu biết lớn, nguyện thành tựu thương yêu sâu; nguyện tu tập chuyên cần, chuyển hóa khổ đau cho con và cho tất cả mọi loài. Tất cả mọi động tác của thân, miệng, ý đều xin hướng về làm hạnh phúc cho mọi người, mọi loài. Đó là ước mong sâu sắc nhất của con. Ngoài tâm Bồ đề, ngoài khao khát hiểu biết lớn, ngoài nguyện ước thương yêu sâu, con không còn ước mong nào nữa cả. Chư Phật trong mười phương và ba đời đều đã từng hồi hướng như thế. Hôm nay con cũng xin hồi hướng như thế. Bao nhiêu lầm lỗi đều xin sám hối, bao nhiêu công đức đều xin tùy hỷ. Biển công đức vô lượng, cũng là núi trí tuệ cao vòi vọi. Chư Phật và Thầy tổ là ánh sáng soi chiếu cho con. Trong giờ phút trang nghiêm, xin đem thân mạng này quay về và đảnh lễ. (1 lạy)

Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát ma ha tát.

(HOẶC BÀI 2):

Kính lạy mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát. Nếu như con đã từng làm cho ai đau khổ, hoặc tổn thương bằng lời nói hay hành động, con xin thành tâm sám hối, nguyện cho oan trái giữa con và họ đều được hóa giải hết. Và con cũng hoàn toàn tha thứ cho những ai đã từng làm cho con đau khổ, tổn thương, bằng lời nói hay hành động. Từ nay, con nguyện từ bỏ sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, miệng không nói dối, khoe khoang, đâm thọc, chửi rủa, ý không tham lam, sân hận, tà kiến; không ganh ghét đố kỵ, ích kỷ, kiêu mạn, biết khiêm hạ, tôn kính mọi người, thường thấy lỗi mình, không thấy lỗi người, và luôn luôn giữ vững tâm được bình thản trước nghịch cảnh của cuộc đời, dù bị chửi mắng, đánh đập hay mưu hại. (1 lạy)

Nguyện xin ơn trên Chư Phật, chư đại Bồ Tát từ bi gia trì cho chúng con từ nay cho đến ngày thành Phật, bao nhiêu tội chướng đều được tiêu trừ; tất cả lo sợ, bệnh hoạn, tai nạn, phiền não oan trái, khổ đau… đều được hóa giải. Sống đời đạo đức yên vui trong chánh pháp, xa lìa mọi ác nghiệp, tu nhiều thiện nghiệp, luôn luôn giữ vững chí nguyện tu hành; thường thân cận với các bậc thiện tri thức, tu Bồ Tát đạo – được Phật thọ ký, hết thảy hạnh nguyện đều được viên mãn, hết báo thân nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. (1 lạy)

Những vong linh liên hệ và không liên hệ đến con, những vong linh, sinh vật có thể con vô tình đã lỡ gây hại, sát hại trong quá khứ, trong nhiều kiếp trước. Cùng những vong linh mất trong chiến tranh, thiên tai, tật bệnh, và vì mọi lý do chưa được vãng sanh. Con thành tâm cầu nguyện xin tha lực từ bi của mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, phóng quang tiếp dẫn những vong linh siêu sanh Tịnh Độ. (1 lạy)

(Ghi chú: Nhớ và ghi ra những điều, dù nhỏ, dù lớn mà mình đã gây ra trong kiếp này và thành tâm sám hối)

KỆ SÁM HỐI

Con đã gây ra bao lầm lỗi

Khi nói khi làm khi tư duy

Tham lam hờn giận và ngu si

Nay con cúi đầu xin sám hối.

Một lòng con cầu Phật chứng tri

Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới

Nguyện sống đêm ngày trong tỉnh giác

Nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa.

Cúi xin các Phật Thế-tôn,

Nhủ lòng thương xót chúng sinh mê mờ.

Hoặc tội ác tự tay tạo tác

Xem thêm: Tuổi thân là con gì

Hoặc xúi bảo kẻ khác từng làm

Hoặc thấy việc ác không can

Lại còn hoan hỷ sinh tâm đồng tình.

Những tội ác tự mình trộm cướp

Của chùa chiền bảo tháp chư tăng

Tự tay mình lấy giả làm

Hoặc xúi người lấy mừng vui trong lòng.

Hoặc tự tay gây tạo tham tàn

Làm mười điều ác lại coi thường

Hoặc dùng thế lực ép oan,

Đều sa địa ngục A-tỳ đáng khinh.

Làm quỷ đói súc sinh đau khổ

Hoặc giam mình nẻo dữ không thôi

Làm loài hèn hạ nhất đời

Nếu được làm người làm người thấp kém.

Nay con nguyện thật thà sám hối

Biết bao điều tội lỗi xưa nay

Cúi xin chư Phật chứng minh

Xót thương cho nỗi khốn cùng của con.

Xin chư Phật rủ lòng thương xót

Nay con xin quỳ trước Phật đà

Phát tâm thệ nguyện thật thà

Đời đời kiếp kiếp trồng gieo căn lành.

Xin phát nguyện làm lành lánh dữ.

Kể từ đây muôn kiếp không thôi.

Con nhất tâm nguyện sống đời lành.

Đem thân mạng nương nhờ Tam Bảo.

Lên thuyền từ vượt qua biển khổ.

Cầm đuốc tuệ ra khỏi rừng mê.

Thân miệng ý luôn luôn trong sạch.

Đi đứng nằm ngồi trong tỉnh giác.

Lạy Phật tổ soi đường chỉ lối.

Hôm nay đây khẩn thiết thề nguyền.

Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm.

Không còn vương vấn chuyện xưa nay.

Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát ma ha tát.

(SÁM HỐI XONG TIẾP TỤC QUÁN NGUYỆN)

Xem thêm: Bể cá để đâu hợp phong thủy

* Kính lạy đức Thế Tôn !

Nhờ nuôi dưỡng tuệ giác vô thượng con thấy, con phải trân quý ngày tháng của con, tuổi trẻ của con, sức lực của con và vì vậy con không còn muốn lãng phí tháng ngày, tuổi trẻ và sức lực của con.

Con nguyện sống cho sâu sắc, con nguyện trân quý ngày tháng, sức lực và tuổi trẻ của con. Thế Tôn đã biết sử dụng ngày tháng, sức lực và tuổi trẻ của Ngài để làm nên sự nghiệp giải thoát và giác ngộ, và để trao truyền sự nghiệp ấy lại cho chúng con.

Chúng con cũng muốn được như Thế Tôn, biết sử dụng thì giờ, tuổi trẻ và sức lực của chúng con không phải để chạy theo quyền hành, chức vị, danh vọng và tài lợi, mà để tu tập chuyển hóa phiền não, phát khởi tuệ giác, chế tác thương yêu.

Là con cháu của đức Thế Tôn, là sự tiếp nối của đức Thế Tôn, chúng con nguyện sẽ thừa đương sự nghiệp của Ngài vì các thế hệ tương lai. (1 lạy)

II. GIẢI TRỪ OÁN KẾT

  1. Đầu Tiên Khuyên Dạy Cách Giải Trừ Oán Thù.

Tôi tên (……), Những oan gia trái chủ trên mình tôi (tức nghiệp lực, của một bộ phận nào trên thân thể) xin quý vị hãy nghe rõ, từ vô thỉ kiếp đến nay, vì tôi bị mê hoặc trong thế giới Ta Bà, trong nhiều kiếp luân hồi, trong lúc vô ý đã làm tổn hại đến quý vị, khiến cho quý vị phải thọ vô lượng tội nghiệp trong lục đạo luân hồi, hứng chịu biết bao đau khổ, tăng thêm biết bao phiền não, tôi thường cảm thấy tội chướng sâu nặng hối hận vô cùng.

Tất cả đều do tôi mê hoặc vô tri tạo nên, đời này nhờ nguyện lực từ bi gia hộ của Phật tôi được kết pháp duyên với Phật, tôi không quên quý vị, thành khẩn hy vọng quý vị cùng nhau học Phật, niệm Phật tu hành, tranh thủ sớm ngày tu hành chánh quả. Đồng thời hy vọng quý vị tha thứ cho tôi, đừng trả thù tôi, nếu quý vị nhất định muốn báo thù tôi, tôi cũng không có cách nào lẩn tránh, vì nhân đó là do tôi tạo ra, nên cũng phải chấp nhận quả báo, nhưng nếu như vậy đối với quý vị cũng không có lợi ích gì, chỉ khiến quý vị cảm thấy khoái lạc nhất thời, nhưng đến cùng quý vị không giải quyết đượcvấn đề căn bản, vì quý vị không những không tránh được sanh tử, cùng thoát ra khỏi lục đạo luân hồi.

Tôi nhận thấy cách này vừa tổn người lại không lợi ích gì cho chính mình, đối với hai bên chúng ta đều không tốt lành, vì vậy tôi thành khẩn hy vọng quý vị cùng tôi học Phật, niệm Phật hiệu A Di Đà Phật, xin ghi nhớ chỉ cần quý vị thâu lại thân tâm niệm Thánh Hiệu A Di Đà Phật, một niệm tương ứng hoành siêu tam giới, siêu thoát tam giới tức được đắc đạo, chỉ cần tinh tấn tu hành sẽ được thành Phật. Chỉ cần thu lại thân tâm niệm Thánh hiệu A Di Đà Phật, một niệm tương ứng phước thọ tăng trưởng, tiêu tai diệt chướng, chỉ cần thu lại thân tâm niệm Thánh hiệu A Di Đà Phật, một niệm tương ứng, tu gì được nấy. Nhưng chúng tôi hy vọng quý vị đừng tu nhân thiên quả báo, cố gắng tu tập, phát tâm Bồ Đề, nhất tâm chuyên niệm A Di Đà Phật thánh hiệu, chỉ cần tu hành đúng pháp, tất nhiên đắc đạo tu hành chánh quả.

2. Quy Y Tam Bảo Cho Oan Gia Trái Chủ

Tôi tên (……), oan gia trái chủ trên thân tôi (tức nghiệp lực) quý vị hãy nghe rõ, quý vị không nghe Tam Bảo không hiểu Quy Y, cho nên thọ khổ luân hồi. Nay tôi truyền thọ Quy Y Tam Bảo, quý vị phải lắng nghe, tôi niệm một lần, quý vị hãy theo tôi niệm một lần (phải niệm ba lần).

Quy Y PhậtQuy Y PhápQuy Y Tăng.

Quy Y Phật, Lưỡng Túc Tôn,Quy Y Pháp, Ly Dục TônQuy Y Tăng, Chúng Trung Tôn.

Quy Y Phật, Không Đọa Địa Ngục,Quy Y Pháp, Không Đọa Ngạ Quỷ,Quy Y Tăng, Không Đọa Súc Sanh.(niệm 3 lần)

Ngã tích sở tạo chư ác nghiệpGiai do vô thỉ tham sân si,Tùng thân ngữ ý chi sở sanh,Nhất thiết ngã kim giai sám hối.

(Tôi xưa trót tạo các ác nghiệp,Đều do vô thỉ tham – sân – si,Từ thân ngữ ý phát sanh ra,Hết thảy tôi nay đều sám hối.)

Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát ma ha tát.

Lễ Quy Y viên mãn, bây giờ tôi vì quý vị niệm Thánh hiệu A Di Đà Phật hai ngàn tiếng. Xin mời quý vị thâu lại thân tâm cùng tôi chuyên tâm trì niệm thánh hiệu A Di Đà Phật.

(Niệm Phật 4 chữ hoặc 6 chữ tùy ý, không cần niệm quá to, vì niệm lâu sẽ hơi mệt, niệm nhỏ thì mấp môi và tai vừa đủ nghe để tránh bị hôn trầm, điều chỉnh tùy lúc – Nếu ngồi lâu, có thể đứng dậy vừa đi kinh hành vừa niệm – Niệm càng nhiều càng tốt.)

3. Niệm Xong Thánh Hiệu, Vì Oan Gia Trái Chủ, Tụng Tâm Kinh Một Lần.

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức. Vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, vô nhãn giới nãi chívô ý thức giới. Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận. Vô khổ, tập, diệt, đạo. Vô trí, diệc vô đắc.

Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tát đỏa y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh Niết Bàn. Tam thế chư Phật, y Bát nhã Ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la Tam miệu Tam bồ đề.

Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư.

Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:

Yết đế, yết đế, Ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha (3 lần)

4. Tụng Xong Tâm Kinh, vì oan gia trái chủ, tụng Chú Vãng Sanh 21 lần.

Vãng Sanh Thần Chú

Nam mô a di đa bà dạĐa tha dà đa dạĐa điệt dạ tha.A di rị đô bà tỳA di rị đa, tất đam bà tỳA di rị đa tì ca lan đếA di rị đa tì ca lan đaDà di nị dà dà naChỉ đa ca lệ ta bà ha. (21 lần)

Kệ Hồi Hướng

Nguyện đêm công đức này,Trang nghiêm Phật Tịnh Độ,Trên đền bốn ơn nặng,Dưới cứu khổ tam đồ,Nếu có ai thấy nghe,Đều phát tâm Bồ Đề,Hết một báo thân này,Đồng sanh cõi Cực Lạc.

5. Lời Kết Thúc:

Tất cả oan gia trái chủ trên thân tôi, lúc nãy tôi vừa quy y Tam Bảo cho quý vị, tụng niệm Phật hiệu A Di Đà Phật hai ngàn tiếng, tụng Tâm Kinh một lần, tụng chú vãng sanh 21 lần. Những pháp ngữ này đều tặng cho quý vị, hy vọng quý vị đừng làm chướng ngại cho tôi, mau rời khỏi thân tôi, tìm một chỗ tốt lành mà tu hành, phá mê khai ngộ, minh tâm kiến tánh, lìa khổ được vui, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới.

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần).

Sau khi suy nghiệm về lỗi lầm của mình và đọc bài Sám Hối xong, bạn phải phát tâm thực hành tu học, cố gắng giữ tâm ý của mình trong Tình thương, Bình đẳng và Trí tuệ, chứ không nên để tâm của mình trong ý niệm mặc cảm tội lỗi.

LƯU Ý:

  1. Trên là lời văn phát nguyện mà chúng tôi gởi đến quý vị, nhất là quý Tăng Ni sinh còn trẻ hãy xem làm hành trang cho mình. Vì trong mỗi chúng ta đều có chủ nợ và oan gia hết. Chúc các Huynh đệ thực hành tốt, không phụ lòng bậc tiền bối đi trước. Nếu có gì thiếu xót, kính mong quý Ngài bổ túc, chỉ giáo thêm.
  2. Nhất tâm chuyên niệm vạn đức hồng danh A Di Đà Phật, có thể tiêu tai chướng, phá mê khai ngộ, thuận đạt bờ giác.
  3. Khi nghiệp lực hiện tiền, tu hành tinh tấn, nhức đầu, đau chân hoặc các bộ phận khác trên thân thể không khỏe, có thể dùng phương pháp này.
  4. Trước khi thực hành tu niệm nhớ tắm rửa sạch sẽ cho thanh tịnh; Sau khi thực hành khóa lễ xong, cần xoa nắn đầu, cổ, tay, chân, lưng… cho thông máu huyết. Lau mồ hôi, thay quần áo nếu mồ hôi ướt người.
  5. Trong lúc tu hành gặp chướng ngại, dùng phương pháp này, đừng dùng những văn hồi hướng khác, nên tụng chú vãng sanh siêu độ cho họ vãng sanh, tức là hồi hướng cho họ rồi, phương pháp này linh nghiệm, xin quý vị đồng tu chứng nghiệm.
  6. Có vài trường hợp cá biệt bị “âm phần, oan gia ám phá về đêm” khiến bản thân đau đớn, không còn sức tu tập, thực hành thấy chậm kết quả, có liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi có chỉ vài phương pháp hỗ trợ (ngoài Pháp hành ở trên), đã có kết quả ngoài sức mong đợi. – Không tiện đưa lên ở đây, xin quý vị hoan hỷ.

Từ khóa:

thienvt - Founder, coder, ngáo ngơ tại mvatoi.com.vn. Mê code, seo, gái... Thích đủ thứ

Related Posts

Kể chuyện phật pháp nhiệm màu

Kể chuyện phật pháp nhiệm màu

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về Kể chuyện phật pháp nhiệm màu hay nhất và…

Nghe phật pháp nhiệm mầu

Nghe phật pháp nhiệm mầu

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về Nghe phật pháp nhiệm mầu hay nhất và đầy…

Chú đại bi 3 biến đọc nhanh

Chú đại bi 3 biến đọc nhanh

Duới đây là các thông tin và kiến thức về Chú đại bi 3 biến đọc nhanh hot nhất được tổng hợp bởi M & Tôi Chú…

Sự tích phật thích ca phần 2

Sự tích phật thích ca phần 2

Dưới đây là danh sách Sự tích phật thích ca phần 2 hay nhất và đầy đủ nhất Tất cả những thứ lúc sống, đều không mang…

Phong thủy bát tự nhân tướng học

Phong thủy bát tự nhân tướng học

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp Phong thủy bát tự nhân tướng học hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng Ứng dụng…

Mơ thấy bế bé trai

Mơ thấy bế bé trai

Duới đây là các thông tin và kiến thức về Mơ thấy bế bé trai hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng Mơ Bế…