Kinh Đại Bi – Phép Lạ Của Bồ Tát Quán Thế Âm

Kinh Đại Bi - Phép Lạ Của Bồ Tát Quán Thế Âm
Video kinh đại bi thần chú

M & Tôi

Chú Đại Bi, một bài kinh đặc biệt trong Phật Giáo, là lời nguyện cứu khổ cứu nạn được thể hiện bởi Bồ Tát Quán Thế Âm. Đây là một bài kinh được chứng minh bởi những phép lạ không thể giải thích.

Người tu hành thường xuyên trì tụng Chú Đại Bi sẽ thu được nhiều phúc đức không kể và tránh xa những điều xấu xa và đau khổ. Chú Đại Bi không chỉ giúp tiêu diệt các thế lực xấu và bảo vệ người tu tập, mà còn giúp giải trừ bệnh tật và nuôi dưỡng trái tim đại bi. Mỗi câu trong bài kinh tượng trưng cho hình ảnh của Phật, Bồ Tát, Tôn Giả và các thể hiện linh ứng trong cuộc sống hàng ngày. Chú Đại Bi được xem như một bản kinh mang lại trợ giúp trong khắc phục khó khăn, thực hiện những ước muốn. Bằng cách trì tụng Chú Đại Bi, chúng ta có thể loại bỏ mọi sự ác độc, trở ngại và đạt được mọi niềm an lành, đồng thời có thể đạt được sự giàu có, sức khỏe và thành tựu trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.

Chú Đại Bi là gì?

Chú Đại Bi là một thiền chú được trích từ Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni của Bồ Tát Quán Thế Âm. Với 84 câu và 415 chữ, Chú Đại Bi mang sức mạnh và quyền uy của Bồ Tát Quán Thế Âm, mang lại lợi ích và những trải nghiệm độc đáo.

Chú Đại Bi được chia thành hai phần: phần hiển (kinh) và phần mật (thiền chú). Phần hiển là phần giải thích ý nghĩa và chân lý trong Kinh, giúp người tu tập hiểu và áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Phần mật là phần thiền chú, chỉ có chư Phật mới thấu hiểu toàn bộ ý nghĩa và tác dụng của chúng.

Chú Đại Bi, còn được gọi bằng nhiều tên khác như Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm La Ni, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni, đã được biết đến và trì tụng rộng rãi bởi Phật tử vì những lợi ích và những phép lạ không thể nghĩ bàn.

Lời Chú Đại Bi phiên âm tiếng Việt

Nam mô Đại bi Hội Thượng Phật Bồ tát

Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại bi tâm đà la ni.

Nam mô hắc ra đát na, đá ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô Yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da bà lô Yết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà đà, ma phạt đặc đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, câu lô câu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà la đà la, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Ma mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta bà ha, tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma kiết tất đà dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ ta bà ha. Ma bà rị thắng yết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da bà lô Yết đế thước bàn ra dạ, ta bà ha.

Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ ta bà ha.

Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ ta bà ha.

Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ ta bà ha.

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Audio chú Đại Bi do Thầy Thích Trí Thoát trì tụng

(Click vào nút tam giác phía dưới để nghe Thầy trì tụng và tụng theo.)

Chú Đại Bi tiếng Việt trên từng dòng

Nam mô Đại bi Hội Thượng Phật Bồ tát,

Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại bi tâm đà la ni.

1.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da

2.Nam mô a rị da

3.Bà lô yết đế thước bát ra da

4.Bồ Đề tát đỏa bà da

5.Ma ha tát đỏa bà da

6.Ma ha ca lô ni ca da

7.Án

8.Tát bàn ra phạt duệ

9.Số đát na đát tỏa

10.Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da bà lô Yết đế

11.Thất Phật ra lăng đà bà

12.Nam mô na ra cẩn trì

13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế

14.Tát bà a tha đậu du bằng

15.A thệ dựng

16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa)

17.Na ma bà dà

18.Ma phạt đặc đậu, đát điệt tha

19.Án. A bà lô hê

20.Lô ca đế

21.Ca ra đế

22.Di hê rị

23.Ma ha bồ đề tát đỏa

24.Tát bà tát bà

25.Ma ra ma ra

26.Ma hê ma hê rị đà dựng

27.Cu lô cu lô yết mông

28.Độ lô độ lô phạt xà da đế

29.Ma ha phạt xà da đế

30.Đà ra đà ra

31.Địa rị ni

32.Thất Phật ra da

33.Giá ra giá ra

34.Mạ mạ phạt ma ra

35.Mục đế lệ

36.Y hê di hê

37.Thất na thất na

38.A ra sâm Phật ra xá lợi

39.Phạt sa phạt sâm

40.Phật ra xá da

41.Hô lô hô lô ma ra

42.Hô lô hô lô hê rị

43.Ta ra ta ra

44.Tất rị tất rị

45.Tô rô tô rô

46.Bồ Đề dạ, bồ Đề dạ

47.Bồ đà dạ, bồ đà dạ

48.Di đế rị dạ

49.Na ra cẩn trì

50.Địa rị sắt ni na

51.Ba dạ ma na ta bà ha

52.Tất đà dạ ta bà ha

53.Ma ha tất đà dạ ta bà ha

54.Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ ta bà ha

55.Na ra cẩn trì ta bà ha

56.Ma ra na ra ta bà ha

57.Tất ra tăng a mục khư da, ta bà ha

58.Ta bà ma ha, a tất đà dạ ta bà ha

59.Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha

60.Ba đà ma kiết tất đà dạ ta bà ha

61.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha

62.Ma bà rị thắng yết ra dạ, ta bà ha

63.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da

64.Nam mô a rị da bà lô Yết đế thước bàn ra dạ, ta bà ha

Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ ta bà ha

Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ ta bà ha

Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ ta bà ha

Hình ảnh Chú Đại Bi

Hình Ảnh Chú Đại Bi

Chú Đại Bi tiếng Phạn

  • नीलकण्ठ धारनी – Nīlakaṇṭha Dhāranī (Ni-la-căn-tha, Đà-ra-ni)

  • नमो रत्नत्रयाय नमह् अर्य अवलोकितेश्वराय – namo ratnatrayāya namah arya avalokiteśvarāya (Na-mô, Rát-na, tra-da-da. Na-mô, A-ri-da, A-va-lô-ki-tét-soa-ra-da)

Xem tiếp:

Hãy chia sẻ nội dung này để mang giáo pháp đức Phật đến với mọi người.