Lục độ Phật Mẫu

Video lục độ phật mẫu

Đức Phật trong Mắt Tara

Tara là một biểu hiện của đức Phật, ai cũng có thể trở thành Phật. Chúng ta cần hiểu rằng dù có nhiều hình thức đức Phật, bản chất tâm tịnh, phẩm hạnh, công đức và trí tuệ như nhau. Đức Phật đã loại bỏ mọi phiền não, chỉ còn hai loại chướng: sở tri chướng và phiền não chướng. Những chướng này là nguyên nhân chúng ta bị mắc kẹt trong vòng quay luân hồi đau khổ. Sở tri chướng là sự vô minh trong tâm chúng sinh, còn phiền não chướng là những trạng thái si mê, sân giận, tham ái và nghiệp quả. Bất kỳ đức Phật nào đều xóa tan mọi phiền não và hoàn thiện đức tính tốt như từ bi, hỷ, xả và trí tuệ.

Tara và Các Hiện Thân Phật

Đức Tara là một trong những hiện thân của Phật, giống như Văn Thù, Quan Âm và Kim Cương Thủ. Khác với quan điểm của tôn giáo khác, Phật không phải đấng tạo lập và không thực hiện kiểm soát số phận của chúng sinh. Là Phật tử, chúng ta cần có quan điểm đúng về Phật để tránh những sai lầm trong việc thực hành tâm linh. Chúng ta cần cẩn thận để không gặp chướng ngại đó!

Tara – Một Hiện Thân Tinh Túy

Đức Tara không phải là một người tồn tại cụ thể với nhân cách riêng biệt. Chính vì vậy, chúng ta rèn luyện tâm hồn để nhìn Ngài như một hiện thân của tất cả phẩm hạnh giác ngộ mà chúng ta ngưỡng mộ và muốn trưởng dưỡng. Khi có nhận thức như vậy, chúng ta sẽ có cảm xúc chân thực giúp chúng ta trên con đường tu tập đem lại công đức và trí tuệ.

Hai Thân Của Đức Phật

Đức Phật có hai thân chính: Pháp thân (Dharmakaya) và sắc thân (Rupakaya). Tâm giác ngộ của đức Phật là Pháp Thân, còn sắc thân là hiện thân của Phật dùng để giúp chúng sinh chưa giác ngộ. Chính vì lòng từ bi, chư Phật xuất hiện trong nhiều hình thức để lợi ích chúng ta. Các hóa thân khác nhau đáp ứng các căn cơ khác nhau để giúp độ chúng sinh.

Hiểu Biết Về Tara

Trong quá trình phát triển tâm linh, chúng ta khó có thể thấu hiểu và chứng minh điều này. Tuy nhiên, nếu nhìn từ góc độ bên ngoài, các ngài cũng có cuộc sống thăng trầm giống chúng ta. Nhưng từ bên trong, các ngài không bị chi phối bởi trải nghiệm và phiền não. Vì các ngài đã loại bỏ tất cả nguyên nhân gây đau khổ.

Một Bồ Tát là một bậc giác ngộ để thành Phật. Chúng ta dùng nhiên liệu Bồ Đề Tâm, phát nguyện để đạt giác ngộ và cứu độ chúng sinh. Các Bồ Tát thực hành để tịnh hoá phiền não và trưởng dưỡng Bồ Đề Tâm để lợi ích chúng sinh khổ đau. Sau khi đạt giác ngộ, các Bồ Tát xuất hiện trong nhiều hình thức để kết nối với chúng ta. Công hạnh giác ngộ lợi tha xảy ra một cách tự nhiên và mang lại lợi ích cho chúng sinh.