Phật Dược Sư Lưu Ly

Video phật dược sư lưu ly

Vì vấn đề sanh tử của loài người, Đức Phật đã xuất hiện tại cõi Ta Bà này. Ngài đã sinh ra trong một gia đình vương giả, nhưng đã từ bỏ sự giàu sang của một Vương quốc để tu hành và trở thành Phật dưới cây Bồ Đề. Sau khi trở thành Phật, Ngài đã quan sát chúng sinh trong thế giới Ta Bà và nhận ra rằng họ có một mối liên kết sâu đậm với hai vị Phật. Đó là Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ở phương Đông và Đức A Di Đà Như Lai ở phương Tây.

Ý nghĩa tên gọi Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai (Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật)

 • Dược nghĩa là thuốc, Sư là thầy: Vị Phật này là một thầy thuốc tuyệt vời, có khả năng chữa trị mọi bệnh tật của chúng sinh.
 • Lưu Ly là một chất trong suốt, có thể nhìn thấu ra bên ngoài và nhìn xuyên vào bên trong. Lưu Ly là tên của quốc độ của Đức Dược Sư, gọi là thế giới Lưu Ly và Ngài là giáo chủ của thế giới này. Thân thể của Ngài cũng là chất Lưu Ly, trong và ngoài đều rực rỡ và tinh khiết.
 • Quang là ánh sáng, thân thể của Đức Dược Sư Như Lai không chỉ trong suốt mà còn tỏa sáng như một ngôi sao sáng.
 • Như Lai là một trong mười tôn hiệu của Phật, bao gồm Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, và Phật Thế Tôn.

12 đại nguyện của Phật Dược Sư Quang Như Lai

“Khi Bồ tát Văn Thù Sư Lợi xin Đức Phật Thích Ca chia sẻ về hành trạng của các Phật với hy vọng rằng loài người sẽ biết được phương hướng tu hành, Đức Phật Thích Ca đã nhận thấy rằng Đức Phật Dược Sư rất quan trọng đối với loài người và bắt đầu nói về kinh Dược Sư. Từ nay về sau, Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai sẽ là mục tiêu của chúng ta, giữa hai thế giới là phương Đông và phương Tây.”

Khi còn là Bồ tát, Đức Phật Dược Sư đã xây dựng thế giới của mình thông qua 12 lời nguyện. Nếu những nguyện vọng này được thực hiện, thế giới của Ngài sẽ trở nên thịnh vượng. Vì vậy, trong việc hành Bồ tát, Ngài đã có mục tiêu và nỗ lực để đạt được cứu trợ.

 • Nguyện lớn thứ nhất: Nguyện khi được chính giác, thân thể ta sẽ tỏa sáng rực rỡ, ánh sáng chiếu xuyên khắp vô số thế giới và ta có đủ 32 tướng và 80 vẻ đẹp. Ta sẽ khiến tất cả chúng sinh trở nên như ta.
 • Nguyện lớn thứ hai: Nguyện khi ta được chính quả đạo Bồ đề, thân thể ta sẽ trong suốt như ngọc lưu ly, sáng tỏ hơn mặt trời và mặt trăng. Nếu chúng sinh gặp khó khăn, ánh sáng của ta sẽ giúp họ thành công trong mọi việc.
 • Nguyện lớn thứ ba: Nguyện khi ta được chứng quả Bồ đề, ta sẽ sử dụng trí tuệ và phương tiện vô tận để giúp đỡ chúng sinh một cách không hạn chế.
 • Nguyện lớn thứ tư: Nguyện khi ta chứng đạo Bồ đề, những người theo đạo khác sẽ tìm thấy hạnh phúc và thành công trong đạo Bồ đề.
 • Nguyện lớn thứ năm: Nguyện khi ta chứng đạo Bồ đề, tất cả chúng sinh sẽ tuân thủ đạo lý trong sạch và không gây ra điều ác.
 • Nguyện lớn thứ sáu: Nguyện khi ta chứng đạo Bồ đề, những người có thân hình không hoàn hảo hoặc mắc các bệnh tật khó khăn sẽ được chữa lành và trở thành người khỏe mạnh.
 • Nguyện lớn thứ bảy: Nguyện khi ta chứng đạo Bồ đề, những người đau khổ, nghèo khó, đau yếu hoặc cô đơn, khi nghe danh hiệu ta sẽ được no đủ và yên bình.
 • Nguyện lớn thứ tám: Nguyện khi ta chứng đạo Bồ đề, những người có thân thể nữ sẽ được truyền thụ đạo pháp một cách hoàn toàn.
 • Nguyện lớn thứ chín: Nguyện khi ta chứng đạo Bồ đề, tất cả chúng sinh sẽ thoát khỏi sự trói buộc và tu hành theo con đường Bồ tát.
 • Nguyện lớn thứ mười: Nguyện khi ta chứng đạo Bồ đề, những người bị án phạt, tù tội hoặc bị tổn thương sẽ được giải thoát hoàn toàn nhờ sự giúp đỡ của ta.
 • Nguyện lớn thứ mười một: Nguyện khi ta chứng đạo Bồ đề, những người đói khát và làm điều ác sẽ trở nên no ấm và biết đường hướng chính.
 • Nguyện lớn thứ mười hai: Nguyện khi ta chứng đạo Bồ đề, những người đóng băng và rét mướt sẽ được ấm áp và có đủ quần áo theo ý thích.

Bảy tôn tướng của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai

Phật Dược Sư là bậc giác ngộ có lòng từ bi vô lượng đối với tất cả chúng sinh, thường được hình dung với tay trái cầm thuốc chữa bệnh và tay phải giữ Ấn thí nguyện. Theo các Kinh điển, Đức Dược Sư Như Lai có bảy tôn tướng:

 • Thiện Danh Xưng Cát Tường Như Lai
 • Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai
 • Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai
 • Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai
 • Pháp Hải Lôi Âm Như Lai
 • Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai
 • Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai

Source: M & Tôi