Trang chủ Tác giả Nguyên Văn Tài

Nguyên Văn Tài

Hà Tĩnh

Người Cộng sản không được sợ bất cứ cái gì và cũng không sợ bất cứ cái gì! (Lời: Bác Hồ)

800 lính Nhật giúp Việt Minh kháng chiến chống thực dân Pháp?

Nguyên Văn Tài

Sau khi đế quốc Nhật đầu hàng các lực lượng đồng minh và rút quân về nước thì vẫn có khoảng 800 người lính của đế quốc Nhật có lương tri ở lại Đông Dương và giúp Việt Minh kháng chiến chống thực dân Pháp.

25/08/2020 05h:39

192