Trang chủ Tác giả Nguyên Văn Tài

Nguyên Văn Tài

Hà Tĩnh

Người Cộng sản không được sợ bất cứ cái gì và cũng không sợ bất cứ cái gì! (Lời: Bác Hồ)