Thần Chú Biến Thực: Cùng Phật và Bồ Tát Hướng Về An Lạc

Video thần chú biến thực

Thần Chú Biến Thực và Nghi Thức Cô Hồn

Nghi thức thí thực cô hồn được sử dụng để cúng thí vào buổi chiều hằng ngày tại chùa. Trong khi đó, nghi thức đại chẩn tế cô hồn thì sử dụng nghi thức khác.

TÁN PHẬT

Khuôn mặt Phật tươi tắn và kỳ diệu

Hào quang chiếu sáng khắp mười phương

Từ bi và đức oai phong không thể định lường

Sanh ra đời để cứu độ sáu dân tộc

Tuổi thọ và danh tiếng tầm nhìn được thấy

Đều nhờ phước lành và lòng thành tâm

Thế Tôn đủ giáo vụ và sắc mạo

Làm cho mọi người đều cúi đầu quy phục

ĐẢNH LỄ TAM BẢO

Xưng tán tam bảo: Đức Phật ba đời thường trú trong mười phương (1 lạy) O

Xưng tán tam bảo: Tôn Pháp ba đời thường trú trong mười phương (1 lạy) O

Xưng tán tam bảo: Hiền thánh Tăng ba đời thường trú trong mười phương (1 lạy) O

TÁN LƯ HƯƠNG

Nước pháp chảy rặng phổ biến

Rưới như mưa tích tụ khắp nơi

Không tám đức tạo nên thế gian tịnh khác

Nguyền rộng thênh thang trong giới pháp

Tội nghiệp được dập tan

Hồn tâm trở nên trong sáng như sen vàng

Nam mô Thanh Lương Địa Bồ-tát Ma-ha-tát (3 lần) O

CHÚ ĐẠI BI

Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ-tát (3 lần) O

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da

Nam mô a rị da, bà lô kiết đế thước bát ra da, bồ đề tát đoả bà da, ma ha tát đoả bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát toả

Nam mô tất kiết lật đoả y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà

Kê Khai Kinh và Cầu Nguyện

Phật pháp sâu rộng với công đức vô biên

Tìm kiếm khó khăn qua hàng trăm ngàn kiếp

Ngày nay chúng ta nghe và xem xét

Mong hiểu sâu sắc nguyên tắc của Như Lai

Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo (3 lần) O

(Nếu có thời gian, cũng nên thiền đọc thêm kinh A Di Dà,…)

Cách Thức Thí Thực Mông Sơn

Nam mô Diệm Nhiên Vương Bồ-tát (3 lần) O

Lửa cháy ở bốn phía

Cô hồn khổ đau không nguôi

Nếu cô hồn muốn sinh Tịnh Độ

Hãy nghe và tu theo thực hành Phật truyền

Nếu ai muốn nhìn thấy và hiểu biết

Hãy quán chiếu pháp giới Thiên thủ

Tất cả đều phát sinh từ tâm

Ở đó là lời giúp cô hồn

Vui lòng trọng nghiêm chú Pháp Địa Ngục

Án, dà ra đế da ta bà ha (3 lần) O

Chú Thính Cô Hồn, Chú Giải Oan Kiếp

Án, tam đà ra dà đà ta bà ha (3 lần) O

Nam mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh (3 lần) O

Nam mô Thường Trụ Thập Phương Phật

Nam mô Thường Trụ Thập Phương Pháp

Nam mô Thường Trụ Thập Phương Tăng

Nam mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát

Nam mô Minh Dương Cứu Khổ Địa Tạng Vương Bồ-tát

Nam mô Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả (3 lần) O

Quay Về Nương Tựa Chân Lý

Quay về nương tựa Phật, quay về nương tựa Pháp, quay về nương tựa Tăng

Quay về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời

Quay về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết

Quay về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức (3 lần) O

Tâm Minh Lý Hóa Giải

Chú pháp địa ngục:

Án, dà ra đế da ta bà ha (3 lần) O

Xóa Tan Cô Đơn Cô Hồn

Chú thỉnh cô hồn:

Nam mô bộ bộ đế rị, dà rị đa rị đát tha nga đa da (3 lần) O

Giải Quyết Oan Trái

Nam mô tam đà ra dà đà ta bà ha (3 lần) O

Nam mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh (3 lần) O

Nam mô Thường Trụ Thập Phương Phật

Nam mô Thường Trụ Thập Phương Pháp

Nam mô Thường Trụ Thập Phương Tăng

Nam mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát

Nam mô Minh Dương Cứu Khổ Địa Tạng Vương Bồ-tát

Nam mô Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả (3 lần) O

Khai Yết Hạu

Án, bộ bộ đế rị, dà rị đa rị, đát tha nga đa da (3 lần) O

Tam Muội Da Giới

Án, tam muội da tát đoả phạm (3 lần) O

Chú Biến Thực và Chú Biến Thuỷ

Nam mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế. Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng (3 lần) O

Chú Biến Thuỷ

Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án, tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha (3 lần) O

Chú Nhất Tự Thuỷ Luân

Án, noan noan noan noan noan (3 lần) O

Chú Nhũ Hải

Nam mô tam mãn đa một đà nẫm án noan (3 lần) O

Nam mô Đa Bảo Như Lai

Nam mô Bảo Thắng Như Lai

Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai

Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai

Nam mô Ly Bố Uý Như Lai

Nam mô Cam Lồ Vương Như Lai

Nam mô A-di-đà Như Lai (3 lần) O

Chú Niệm Phật

Di-đà thân Phật sắc vàng tươi

Gương mặt hoàn hảo, tỏa sáng như mặt trời

Ánh sáng chiếu rọi trong năm phương

Mắt trong gương sáng sạch với bốn nguồn nước

Thiên quang nhiều như cát lây khắp nơi

Tất cả Bồ Tát hiện mặt hơn ba chục người

Tất cả mong đạt được đạo Bồ Tát thành tựu

Hoa sen chín phẩm được đưa lên ngôi vinh quang (3 lần) O

Chú Xưng Tán

Xưng tán Tây Phương

Cực Lạc thanh lương

Hoa sen chín phẩm ngát hương

Cây báu thành hàng

Thường nghe tiếng nhạc du dương

Phật A-di-đà toả ánh từ quang

Giáo dục chúng sinh không đo lường

Giáng kiết tường

Hiện tiền bốn chúng xưng dương

Nguyện sinh an dưỡng

Hiện tiền bốn chúng xưng dương

Cùng sinh an dưỡng (3 lần) O

Khuyến Tu

Thời gian trôi đi đã qua rồi

Mạng sống mỗi người không thể nào tránh khỏi

Giống như cá bơi trong ao cạn

Cuộc sống thêm khó khăn

Hãy chăm chỉ tu hành để thoát khỏi đau khổ

Đừng để cuộc sống trở thành hỗn độn

Thân thể nhỏ bé và tạm thời

Đừng để mê tình và phiền não chi phối

Hãy tu hành theo con đường trí tuệ, thấu hiểu, giác ngộ

Nguyện trừ tội oan và luân hồi

Hãy tu hành phật giáo một cách thành thực

Để trở thành một người chân chính

Bến đậu nơi tu hành

Đừng để cuộc sống trầm lắng như hài đối vất vưởng

Khổ đau, tập trung, trừ đi, theo đạo (3 lần) O

Hồi Hướng

Dùng công đức thanh tịnh của mình

Hướng về tất cả mọi người gần xa

Dung nhận pháp giới vô phạm

Hướng về Cực Lạc Di-đà Tây thiên

Nguyện xóa bỏ ba chướng não phiền

Nguyện khai sáng trí tuệ toàn diện

Nguyện trừ bỏ tội lỗi bao đời

Đi theo con đường Bồ Tát trong lòng gửi gắm

Nguyện sống Tịnh độ cùng Di-đà

Hoa sen chín phẩm là cha mẹ của mình

Cùng mở cánh sen khám phá sự phật truyền

Mong rằng Cực Lạc sẽ bảo hộ

Để chúng ta có lòng tin sâu sắc

Và tình yêu từ bi dành cho chúng sinh

Nguyện ra công đức này

Hướng về tất cả mọi người gần xa để hưởng phước (3 lần) O

Phục Nguyện

Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo (3 lần) O

Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật (3 lần) O

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A-di-đà Phật.

Tác đại chứng minh (3 lần) O

Đệ tử và đại chúng, chung quy trước Phật

Bằng lòng thành tâm đọc tụng nghi thức cúng thí thực cô hồn và xưng danh hiệu của Phật

Nguyện đem công đức này hồi hướng đến đạo Phật, thắp sáng sự Phật, gió hoà mưa thuận, đất nước thịnh vượng, thế giới bình an, tất cả chúng sinh sống an lành

Thứ nguyện: Xin an dưỡng cho tất cả các phật tử ………. cùng với tất cả chư thiện nam tín nữ, khắc chép tạc hữu, giải quyết chướng ngoại kỳ tai, tâm thân yên vui, luôn được kiết tường, mọi việc như ý, tình thân Bồ đề hiện ra, trở về con đường chánh đạo, thấm nhuần pháp của Phật, phước huệ trọn vẹn, thân thân gia đình an khang, lòng tin sâu sắc vào Tam Bảo, tâm từ cao thượng đối với chúng sinh. O

Lại nguyện: Xin siêu linh hương ………. cùng với tất cả các linh hương, tổ tiên ngũ viên, các gia tộc, lòng thành trại chiến, những người đang chịu đựng thảm cảnh, nhờ sức của Phật, được đến nơi trú ẩn, lắng nghe kinh sách và nghe pháp, để sớm thoát khỏi nơi đau khổ, đầu thai trở về Tịnh Độ. O

Nguyện đốc siêu đức và linh hương tới

Cùng với tất cả các gia đình và con người

Đều trở thành niệm pháp phẩm vinh quang đích thực

Tất cả hợp thành Phật đạo (3 lần) O

Tam Quy Y

Xin quy phục Phật, nguyện chúng sanh

Chấp tất cả đạo Phật, đặt lòng mình vô thượng (1 lạy) O

Xin quy phục Pháp, nguyện chúng sanh

Thấu hiểu tất cả kết tạng Pháp, sáng suốt trí tuệ như biển (1 lạy) O

Xin quy phục Tăng, nguyện chúng sanh

Thống lĩnh tất cả đại chúng Tăng, không ngại bất cứ điều gì (1 lạy) O