Thần Chú Sám Hối

Thần Chú Sám Hối
Video thần chú sám hối

Giới thiệu về Sám Hối trong Phật giáo

Việc sám hối đúng pháp như trong bài Kinh Tàm và Đức Phật đã dạy rất rõ. Ảnh: Internet

Dâng hương và cúng hương

Sau khi đã dâng hương và cắm hương, chúng ta nên quỳ đọc những lời sau:

  • Nam Mô Đại Từ Đại Bi Thập Phương Chư Phật Bồ Tát (3 lần)
  • Nam Mô Tam Bảo khắp mười phương (3 lần)
  • Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)
  • Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)

Hôm nay lại bước qua một ngày, tôi tự nhận thức rằng tôi đã được rất nhiều phúc lợi. Tôi đã được sự trùng tu và lòng từ bi từ các vị Phật, Bồ Tát. Tôi thành tâm và kính lễ lạy tất cả các vị này.

Tôi cầu nguyện cho sự an lành, hạnh phúc và hòa bình cho cha mẹ, anh em, gia đình và tất cả mọi người trên thế gian này.

Tôi cầu xin sự giúp đỡ từ các vị Phật, Bồ Tát và các vị thần từ bi để chúng tôi được sống trong sự an lành, hạnh phúc và tu hành đến Tri Kiến Giải Thoát. Chúng tôi xin nguyện được vãng sanh về Cực Lạc Quốc.

Sám hối đúng pháp sẽ hết nghiệp nhân xấu và sẽ làm tiêu và nhẹ nghiệp quả. Ảnh: Internet

Cầu siêu cho các vong linh

Tôi cầu nguyện và siêu thoát cho cửu huyền thất tổ, tổ tiên, những người thân quyến thuộc và tất cả những vong linh đã qua đời.

Tôi cầu nguyện cho những vong linh liên quan và không liên quan đến tôi, những người mà tôi vô tình đã gây hại hoặc sát hại trong quá khứ và các kiếp trước.

Tôi cũng cầu nguyện cho những vong linh thiệt mạng trong chiến tranh, thiên tai, bệnh tật và vì những nguyên nhân chưa được vãng sanh.

Tôi thành tâm cầu nguyện để nhận lực từ bi của các vị Phật, Bồ Tát, và các thần từ bi để hướng dẫn những vong linh đến nơi an lành và giải thoát Tịnh Độ.

Sám hối và cầu nguyện

Tôi thành tâm sám hối về những tội lỗi đã vô tình hoặc cố ý gây ra trong quá khứ và trong cuộc sống hiện tại. Tôi xin hướng tâm chỉnh đốn và nguyện thực hành để không tái phạm.

(Chú ý: Hãy ghi ra và nhớ những điều, nhỏ nhưng quan trọng, mà chúng ta đã làm trong cuộc sống này và cùng thành tâm sám hối.)

Tôi xin thành tâm quỳ nơi đây để sám hối tất cả các tội lỗi của mình. Tôi xin các vị Phật mười phương, Bồ Tát và Ngài Quán Thế Âm chứng minh sự thành tâm của tôi.

(Ghi chú: Nếu bạn thực hiện lễ Sám Hối riêng, hãy đọc lại câu “Tôi xin thành tâm quỳ nơi đây để sám hối tất cả các tội lỗi của mình. Tôi xin các vị Phật mười phương, Bồ Tát và Ngài Quán Thế Âm chứng minh sự thành tâm của tôi.” (54 hoặc 108 lần))

Lưu ý: Sau khi suy ngẫm về lỗi lầm của mình và đọc bài Sám Hối này, chúng ta phải thực hành và giữ tâm ý trong tình yêu thương, bình đẳng và trí tuệ, không để lòng mình mắc cảm giác tội lỗi.

Rất mong các hành giả đọc tụng qua ít nhất một lần để nhờ vào ánh sáng Phật pháp mà biết được tội lỗi của mình mà biết cách sám hối và tu tập để luôn được an lạc giải thoát. Ảnh: Internet

Hồi hướng và Phát nguyện

Sau khi sám hối, tôi xin nguyện tiếp tục tu học và tu tập để thoát khỏi sự luân hồi. Tôi xin chia sẻ công đức với cha mẹ, gia đình và tất cả những ai đã giúp đỡ tôi.

Tôi cũng xin cầu nguyện và siêu thoát cho những vong linh mà tôi đã làm hại hoặc gây sát hại, và cho tất cả những vong linh chưa được vãng sanh và chưa đạt tới pháp giới.

Tôi thành tâm tri ân và kính lễ lạy Tam Bảo. Tôi cầu xin sự từ bi của các vị Phật mười phương, Bồ Tát, A Di Đà Phật, Quán Thế Âm và các vị thần từ bi gia hộ để chúng tôi và tất cả chúng sanh đều có cơ hội tu học và thoát khỏi sự luân hồi. Chúng tôi xin nguyện được vãng sanh về Cực Lạc Quốc.

Nam Mô A Di Đà Phật.