Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn: Cách tiêu diệt tội lỗi theo lời Phật

Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn: Cách tiêu diệt tội lỗi theo lời Phật
Video thất phật diệt tội chân ngôn

Giới thiệu về Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn Đà Ra Ni

Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn Đà Ra Ni là một bản chú được trích từ “Ðại phương đẳng Ðà La Ni Kinh”. Đây là một trong những bản chú công phu của Thiền Môn. Lý do có bản chú này là vì đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thương thời mạt pháp, khi các Tỳ Kheo sẽ hủy phạm bốn giới trọng và các Tỳ Kheo Ni sẽ phạm tám giới trọng.

Cách sám hối cho tội lỗi

Ban đầu, Ngài cầu xin Phật chỉ dạy cách sám hối cho những tội lỗi nặng nề. Đức Như Lai (Phật) đáp lại bằng cách trình bày Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn này. Thần chú này có khả năng tiêu diệt tội các tội tứ trọng và ngũ nghịch, đồng thời mang lại vô lượng phước lợi cho những ai thường tụng thành tâm.

Dưới đây là các câu chú được đề cập trong Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn:

 • Chú Như Ý Bảo Luân Vương Đà Ra Ni.
 • Chú Đại Bi Tâm Đà Ra Ni.
 • Chú Lăng Nghiêm.
 • Chú Chuẩn Đề.
 • Chú Dược Sư.
 • Lục Tự Đại Minh Thần Chú.
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm.

Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn
Ảnh: Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn

So sánh các bản Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn

Theo Nhị Khóa Hiệp Giải, Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn này có khả năng tiêu diệt các tội tứ trọng ngũ nghịch. Nếu không sám hối bằng pháp vô sanh, tội lỗi không thể được diệt trừ. Thần chú này chính là những lời của bảy đức Phật từ thời xa xưa. Ai tu tụng thường xuyên và thành tâm, sẽ trải được vô lượng phước lợi và diệt được tội.

Bản chú này do Hòa Thượng Thích Trí Thoát trì tụng và đã trở thành chuẩn trì tụng do tính phổ thông. Tuy có một số khác biệt nhỏ trong cách chấm dứt, nhưng nội dung không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Ngoài ra, còn có hai phiên bản phiên dịch khác của Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn:

 1. Phiên bản theo Nhị Khóa Hiệp Giải có nội dung như sau:

  Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà la ni đế. Ni ha ra đế, tỳ lê nễ đế, ma ha già đế, chơn lăn kiền, đế, tóa bà ha.
  Bản này gần giống với bản của Hòa Thượng Trí Thoát tụng, chỉ khác vài âm điệu nhỏ không ảnh hưởng toàn cục.

 2. Phiên bản theo “Kinh Đại Phương đẳng Đà Ra Ni” dịch bởi Ngài Viên Đức chỉ có mấy câu:

  Ly bà ly bà đế Cừu ha cừu ha đế Đà la ly đế Ni ha la đế Tỳ ma ly đế Sa ha.
  Bản chú này ngắn hơn. Có thể do bản kinh của Ngài Viên Đức dịch chỉ có nội dung đó, hoặc do lỗi trong quá trình biên tập.

Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn trích từ Phẩm Hộ Giới – Kinh Đại Phương đẳng Đà Ra Ni

Bắc Lương, Sa-môn Pháp Chúng ở quận Cao Xương dịch từ Phạn ra Hán bằng việc vận dụng Sa-môn Thích Viên Đức cho phổ biến đến các bậc tu hành.

Lính mục của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, tâm hóa trì từ thiền trị đứng dậy, trịch vai áo bên hữu, gối hữu sát đất, đến tận bạch đức Phật và bày tỏ tình cảm kính trọng, nói rằng: “Kính thưa đức Thế Tôn! Sau khi Thế Tôn Niết Bàn, nếu có Tỳ-khưu hủy phạm bốn trọng giới hoặc Tỳ-khưu-ni hủy phạm tám trọng giới; nếu có Bồ-tát hoặc Sa-di, Sa-di-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di hủy phạm các giới tương ứng; khi đã phạm trọng tội rồi thì làm sao mà diệt?”

Phật dạy: “Than ôi, lành thay, Văn-thù-sư-lợi hay thưa hỏi những việc như thế! Lòng từ bi của ông quá thù thắng nên mới đặt câu hỏi đó! Nếu ông không hỏi thì ta cũng không nói chuyện về việc Tỳ-khưu trong đời ác đã hủy phạm giới. Lành thay, lành thay, Văn-thù-sư-lợi! Ông hãy lắng nghe, ta sẽ nói vì ông.”

Sau đó, Phật giải thích về Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn:

Ly bà ly bà đế Cừu ha cừu ha đế Đà la ly đế Ni ha la đế Tỳ ma ly đế Sa ha.

Phật cho biết rằng Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn này được nói từ quá khứ bởi các Phật đã tỏ bày. Chữ “thất” không thể đếm cũng không thể tính, nhưng nói rằng Thất Phật đã tỏ bày ngôn đà-ra-ni này để cứu rỗi chúng sanh. Hiện tại, không thể đếm được số Phật cứu rỗi chúng sanh, không thể đếm được số người cần sự cứu rỗi. Người nào cần cứu rỗi và tu tụng chịu đúng chơn tánh, sẽ chứng minh được lý vô sanh. Như vậy, sự diệt tội tức như nước sôi tan giá tuyết.

Những việc nhìn thấy trong mộng để biết giới đã thanh tịnh

Để biết giới đã thanh tịnh, nếu trong mộng thấy có một sư trưởng, cha mẹ, Bà-la-môn, kẻ kỳ cựu có đức, dạng người như vậy, hoặc có được ẩm thực, y phục, ngọa cụ, thang dược, biết rằng đã được an trụ giới thanh tịnh. Nếu thấy những việc như vậy, cần nói những người khác biết để truyền đạt pháp diệt tội.

Tật Xấu và Đạo Tốt

Ngoài ra, nếu có Bồ-tát đã hủy bỏ tám trọng giới mà sau đó bị ám ảnh trong lòng cuồng loạn, muốn tự ăn năn và trình bày tội lỗi mà không có chỗ để quy thú, điều này không thể diệt tội. Những tội lỗi như vậy, nên ở trong một chốn tịnh thất, quét dọn sạch sẽ, lúc trước hình tượng để bày tỏ tội lỗi. Như vậy, lần lượt trải qua 87 ngày sám hối cẩn thận, tức chắc chắn không tái sanh trong các giới, không có lý do nào để trọng tội không bị diệt phái.

Các phương tiện nhằm diệt tội và đạt được giới thanh tịnh

Ngoài ra, nếu không tin điều trên, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đã lược bỏ những lời nói của Phật. Ngài nhấn mạnh rằng đã có nhân duyên và ngu hạnh cứu rỗi tất cả chúng sanh, để chúng sanh nương vào để bước ra khỏi tam giới, được vui mừng và cứu rỗi. Vì thế, Ngài giảng nhiều phương tiện để cứu rỗi chúng sanh và diệt tội.

Nguyện rằng trong quá trình trì tụng và giải thích pháp này, tất cả mọi người sẽ hưởng lãm và được cứu cánh.


Chú thích:

Hòa Thượng Trí Thoát – Tên của nhà tu học và trì tụng bản chú này.

Phẩm Hộ Giới - Kinh Đại Phương đẳng Đà Ra Ni – Tên kinh thể hiện bản chú này và là một trong những bản chính thức của Đại Tạng Kinh.

Thể Tự – Có nghĩa là tôi hoặc người tu hành đang trò chuyện.

Sa-môn Pháp Chúng – Người tu học theo học thuyết của Bảy Nẻo Đạo theo giáo lý của Sa-môn.

Sa-môn Thích Viên Đức – Một nhân vật tôn giáo mang triết lý Sa-môn, giúp dịch Kinh Đại Phương đẳng Đà Ra Ni sang Việt văn.

Tăng – Những người theo tu học của Phật Giáo.

Trí Thoát – Một nhân vật tôn giáo và là Hòa thượng, trì tụng bản chú này.