Trì chú đại bi tại nhà

Duới đây là các thông tin và kiến thức về Trì chú đại bi tại nhà hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Trước khi tụng trì Thần-Chú này, người trì Chú phải sẵm ngày một chuỗi tràng hạt trầm hương 108 ở đây : https://shp.ee/mi2j28q

trang hat

1)Tụng ba lần Chú Tịnh Khẩu Nghiệp Chơn-Ngôn để cho nơi miệng mình được thanh tịnh:

“Tu rị, tu rị, ma ha tu rị, tu tu rị, ta bà ha”(3 lần)

2)Tụng ba lần Chú Tịnh Thân Nghiệp Chơn-Ngôn để cho thân được thanh tịnh, sạch sẽ:

“Tu đa rị, tu đa rị, tu ma rị, ta bà ha”(3 lần)

3)Tụng ba lần Chú An Thổ-Địa Chơn-Ngôn để cho nơi chỗ đất đai và nhà cửa của mình được thanh tịnh:

“Nam mô tam mãn đa, một đà nẫm, án độ rô, độ rô, địa vĩ, ta bà ha”(3 lần)

TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN-NGÔN

Án lam, tóa ha (3 lần)

TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN-NGÔN

Án ta phạ, bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ thuật độ hám (3 lần)

I. Đảnh Lễ Tam Bảo (phần đảnh lễ, hướng về Tam Bảo cần có trước khi vào nghi thức):

Chí Tâm Đảnh Lễ: Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá hiện, vị lai Thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trú Tam Bảo. (1 lạy) o

Chí Tâm Đảnh Lễ: Nam mô Ta Bà Giáo chủ, Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp chư tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy) o

Chí Tâm Đảnh Lễ: Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát. (1 lạy) o

II. Kỳ nguyện:

Hành giả nêu danh tên họ, nơi ở, nguyện xin được thọ trì chú Đại Bi để được tiêu trừ nghiệp chướng, hướng về Phật Pháp, được mãn nguyện mong cầu,… tùy ý mong muốn mà nguyện cầu cho bản thân hoặc cho thân nhân ở phần kỳ nguyện này.

III. Sám hối & từ bi quán:

a. Sám hối: hành giả thành tâm sám hối các tội lỗi bằng lời văn riêng của mình hoặc dựa theo bài đọc sau:

Con- Đệ tử tên là ……………… chí tâm sám hối những tội từ vô thỉ sanh tử đến giờ, theo ác lưu chuyển, cùng chung các chúng sanh, tạo nghiệp chướng tội, bởi tham sân si trói buộc, do thân khẩu ý tạo 5 tội vô gián và 10 nghiệp ác, tự làm, bảo người khác làm, thấy kẻ khác làm sanh lòng vui mừng, hoặc vật của tháp, vật của Tăng, tự tại phí dụng.

Đối với các người sanh lòng hủy báng, thấy các bậc tu học Thanh văn, Duyên giác, Đại thừa, con ưa sanh lòng mắng chửi, khiến cho các người tu hành tâm sanh buồn phiền, thấy có kẻ nào hơn mình sinh lòng ganh ghét.

Đối với pháp thí tài thí thường sanh keo kiệt, bị vô minh che lấp hoặc tâm tà kiến. Không tu nhân lành, khiến ác tăng trưởng.

Ở chỗ các Phật mà khởi lên phỉ báng, những tội như vậy, Phật đều thấy biết. Con nay qui mạng, đối trước chư Phật, Bồ tát, Thánh chúng, thảy đều trình bày tội lỗi, không dám che dấu.

Tội chưa làm, con không dám gây tạo, những tội đã làm, con đều xin sám hối. Nghiệp chướng đã tạo đáng đoạ tam đồ và ở chỗ tám nạn.

Con nguyện đời nầy có bao nhiêu nghiệp chướng đều được tiêu diệt, đã có ác báo, đời sau không thọ. Cũng như quá khứ, hiện tại, vị lai tu bồ-đề hạnh, đã có nghiệp chướng thảy đều sám hối.

Nghiệp chướng của con, nay cũng sám hối., hết thảy phát lồ, không dám che dấu. Tội đã làm, nguyện được trừ diệt, tội ác vị lai không dám tạo nữa. (Sau khi sám hối, thành tâm niệm Phật và lạy Phật 3 lần.)

b. Từ bi quán: hành giả nên nhắm mắt tĩnh lặng, nghĩ nhớ đến cảnh khổ sở của chúng sanh lặn hụp trong luân hồi, từ đây mà trong thâm tâm khởi niệm từ bi thương sót, và vì thương sót chúng sinh nên trong tâm niệm mong được thọ trì chú Đại Bi, nguyện nương oai thần thần chú được tiến bước trên đường Phật Pháp, phụng sự Phật Pháp và chúng sinh.

Trong kinh Bồ Tát dạy cần nên phát khởi tâm từ bi với chúng sanh sau đó mới trì tụng thần chú Đại Bi, vì vậy hành giả nên dành ra một khoảng thời gian ngắn tĩnh lặng để thực hiện quán từ bi này.

Nếu có thể, hành giả nên vì chính lòng đại bi mong cầu phụng sự Phật Pháp và chúng sinh này mà nguyện thành tựu những nguyện vọng, ước nguyện trước mắt (những nguyện cầu nếu có ở phần Kỳ Nguyện).

IV. Phát từ bi nguyện (Bồ Tát dạy trong kinh cần nên phát từ bi nguyện trước khi thọ trì chú Đại Bi):

Xem thêm: Thầy phong thủy tả ao

Nam mô đại bi Quán Thế Âm,

nguyện con mau biết tất cả pháp.

Xem thêm: Thầy phong thủy tả ao

Nam mô đại bi Quán Thế Âm,

nguyện con sớm được mắt trí huệ.

Xem thêm: Thầy phong thủy tả ao

Nam mô đại bi Quán Thế Âm,

nguyện con mau độ các chúng sanh,

Xem thêm: Thầy phong thủy tả ao

Nam mô đại bi Quán Thế Âm,

nguyện con sớm được phương tiện khéo.

Xem thêm: Thầy phong thủy tả ao

Nam mô đại bi Quán Thế Âm,

nguyện con mau lên thuyền bát nhã.

Xem thêm: Thầy phong thủy tả ao

Nam mô đại bi Quán Thế Âm,

nguyện con sớm được qua biển khổ,

Xem thêm: Thầy phong thủy tả ao

Nam mô đại bi Quán Thế Âm,

nguyện con mau được đạo giới định.

Xem thêm: Thầy phong thủy tả ao

Nam mô đại bi Quán Thế Âm,

nguyện con sớm lên non Niết Bàn.

Xem thêm: Thầy phong thủy tả ao

Nam mô đại bi Quán Thế Âm,

nguyện con mau về nhà vô vi.

Xem thêm: Thầy phong thủy tả ao

Nam mô đại bi Quán Thế Âm,

nguyện con sớm đồng thân pháp tánh.

Nếu con hướng về nơi non đao,

non đao tức thời liền sụp đổ.

Nếu con hướng về lửa, nước sôi,

nước sôi, lửa cháy tự khô tắt.

Nếu con hướng về cõi địa ngục,

địa ngục liền mau tự tiêu diệt,

Nếu con hướng về loài ngạ quỷ.

ngạ quỷ liền được tự no đủ,

Nếu con hướng về chúng Tu La,

Tu la tâm ác tự điều phục,

Nếu con hướng về các súc sanh,

súc sanh tự được trí huệ lớn.

V. Xưng danh hiệu Bồ Tát và Bổn Sư của Bồ Tát (theo như Bồ Tát căn dặn trong kinh, hành giả cần nên thành tâm niệm danh hiệu Ngài và Đức Bổn Sư của Ngài):

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (ít nhất 21 lần)

Nam Mô A Di Đà Phật (ít nhất 21 lần)

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

VI. Trì tụng chú Đại Bi

Chú Đại Bi theo kinh ghi thì nên trì tụng ít nhất mỗi ngày đêm là 5 lần [5 biến chú], vì vậy phần VI này hành giả nên trì tụng lặp lại ít nhất 5 lần. Nếu có thể thì trì nhiều hơn như 21 hoặc 108 lần.

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni.

1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da

2. Nam mô a rị da

3. Bà lô yết đế thước bát ra da

4. Bồ Đề tát đỏa bà da

5. Ma ha tát đỏa bà da

6. Ma ha ca lô ni ca da

7. Án

8. Tát bàn ra phạt duệ

9. Số đát na đát tỏa

10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da

11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà

12.Nam mô na ra cẩn trì

13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế

Xem thêm: Người tuổi mùi 1991 hợp hướng nào

14.Tát bà a tha đậu du bằng

15.A thệ dựng

16.Tát bà tát đa

17.Na ma bà dà

18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha

19.Án. A bà lô hê

20.Lô ca đế

21.Ca ra đế

22.Di hê rị

23.Ma ha bồ đề tát đỏa

24.Tát bà tát bà

25.Ma ra ma ra

26.Ma hê ma hê rị đà dựng

27.Cu lô cu lô yết mông

28.Độ lô độ lô phạt xà da đế

29.Ma ha phạt xà da đế

30.Đà ra đà ra

31.Địa rị ni

32.Thất Phật ra da

33.Giá ra giá ra

34.Mạ mạ phạt ma ra

35.Mục đế lệ

36.Y hê di hê

37.Thất na thất na

38 A Ra sâm Phật ra xá rị

39.Phạt sa phạt sâm

40.Phật ra xá da

41.Hô lô hô lô ma ra

42.Hô lô hô lô hê rị

43.Ta ra ta ra

44.Tất rị tất rị

45.Tô rô tô rô

46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ

47.Bồ đà dạ bồ đà dạ

48.Di đế rị dạ

49.Na ra cẩn trì

50.Địa rị sắc ni na

51.Ba dạ ma na

52.Ta bà ha

53.Tất đà dạ

54.Ta bà ha

Xem thêm: Vẽ cung song tử

55.Ma ha tất đà dạ

56.Ta bà ha

57.Tất đà du nghệ

58.Thất bàn ra dạ

59.Ta bà ha

60.Na ra cẩn trì

61.Ta bà ha

62.Ma ra na ra

63.Ta bà ha

64.Tất ra tăng a mục khê da

65.Ta bà ha

66.Ta bà ma ha a tất đà dạ

67.Ta bà ha

68.Giả kiết ra a tất đà dạ

69.Ta bà ha

70.Ba đà ma kiết tất đà dạ

71.Ta bà ha

72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ

73.Ta bà ha

74.Ma bà rị thắng yết ra dạ

75.Ta bà ha

76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da

77.Nam mô a rị da

78.Bà lô kiết đế

79.Thước bàn ra dạ

80.Ta bà ha

81.Án. Tất điện đô

82.Mạn đa ra

83.Bạt đà giạ

84.Ta bà ha.

VII. Phục nguyện: (hành giả niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm 3 lần, sau đó nêu danh tên họ, nơi ở, nguyện hồi hướng công đức vừa trì tụng chú Đại Bi để được tiêu trừ nghiệp chướng, hướng về Phật Pháp, được mãn nguyện mong cầu,… tùy ý mong muốn mà nguyện cầu cho bản thân hoặc cho thân nhân ở phần phục nguyện này)

VIII. Tự Quy Y & Hồi hướng:

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (lạy)

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển. (lạy)

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (lạy)

Nguyện đem công đức này,

Hướng về khắp tất cả,

Đệ tử và chúng sanh,

Đều trọn thành Phật đạo. (3 lạy)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật… (lạy)

Nam Mô A Di Đà Phật… (lạy)

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát… (lạy)

Từ khóa:

thienvt - Founder, coder, ngáo ngơ tại mvatoi.com.vn. Mê code, seo, gái... Thích đủ thứ

Related Posts

Kể chuyện phật pháp nhiệm màu

Kể chuyện phật pháp nhiệm màu

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về Kể chuyện phật pháp nhiệm màu hot nhất được…

Nghe phật pháp nhiệm mầu

Nghe phật pháp nhiệm mầu

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp Nghe phật pháp nhiệm mầu hot nhất được tổng hợp bởi M & Tôi Phật pháp nhiệm mầu vô…

Chú đại bi 3 biến đọc nhanh

Chú đại bi 3 biến đọc nhanh

Qua bài viết này mvatoi.com.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về Chú đại bi 3 biến đọc nhanh hay nhất được…

Sự tích phật thích ca phần 2

Sự tích phật thích ca phần 2

Duới đây là các thông tin và kiến thức về Sự tích phật thích ca phần 2 hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi Tất cả…

Phong thủy bát tự nhân tướng học

Phong thủy bát tự nhân tướng học

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về Phong thủy bát tự nhân tướng học hay nhất…

Mơ thấy bế bé trai

Mơ thấy bế bé trai

Qua bài viết này mvatoi.com.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về Mơ thấy bế bé trai hot nhất được tổng hợp…