Tụng Kinh A Di đà Phật: Tìm hiểu nguồn gốc và ý nghĩa của Kinh A Di Đà

Tụng Kinh A Di đà Phật: Tìm hiểu nguồn gốc và ý nghĩa của Kinh A Di Đà
Video tụng kinh a di đà phật

Kinh A Di Đà bắt nguồn từ đâu?

Kinh A Di Đà

Kinh A Di Đà (tiểu bản Sukhàvatì – vyùha) là một bản toát yếu của Đại Vô Lượng Thọ Kinh (đại phẩm Sukhàvatì – vyùha), dịch từ Phạn bản qua Hán bản. Bản Kinh người viết dùng làm tư liệu tham khảo ở đây là bản dịch của Pháp sư Cưu Ma La Thập đời Diêu Tần, một trong toàn tập Tịnh Độ dịch từ năm 147 đến năm 713 sau Tây lịch.

Ý nghĩa của Kinh A Di Đà

Pháp niệm A Di Đà

Kinh A Di Đà là kinh khen ngợi công đức và được tất cả chư Phật hộ niệm. Kinh này chuyển tải nội dung rất sâu xa do đức Phật Thích Ca Mâu Ni tự giảng nói. Nhận ra ý này nên Hòa Thượng Thích Trí Quảng nói: “Niệm Phật không phải là kêu Phật. Đa số người lầm tưởng kêu tên Phật là niệm Phật. Niệm Phật hoàn toàn khác với kêu tên Phật. Suốt ngày chúng ta đọc Nam-mô A Di Đà Phật là kêu tên Phật để vãng sanh thì không thể nào vãng sanh được.”

Pháp niệm A Di Đà là chỉ nơi tâm mà hành trì, chứ không qua trung gian phương tiện giúp chúng ta đạt đến nhất tâm bất loạn. Cõi tịnh độ của Phật A Di Đà được ẩn dụ cho sự vô thủy vô chung. Còn gọi là vô lượng thọ, vô lượng quang, hay pháp giới tạng thân.

Danh từ Vô lượng, nếu miêu tả xét theo không gian, sẽ là Vô lượng quang; nếu trên cương vị thời gian, thì là Vô lượng thọ. Đấy là Pháp thân (Dharma – kàya). Pháp thân này là Báo thân (Sambhoga – kàya) nếu Phật được coi như là đức Phật “giáng hạ thế gian”. Nếu Ngài được coi như một Bồ Tát đang tiến lên Phật quả, thì Ngài là một vị Phật sẽ thành, như Bồ Tát Cần Khổ (Đức Phật Thích Ca Mâu Ni). Nói cách chính xác hơn, nếu chúng ta mô tả một vị Phật dựa trên căn bản giác ngộ viên mãn, chúng ta sẽ đi đến một lý tưởng về Phật, nghĩa là Vô lượng quang biểu tượng của trí tuệ giải thoát (Phật trí); Vô lượng thọ biểu tượng của đại định (tâm giải thoát), ở ngoài các vọng tưởng phân biệt. Ý nghĩa Vô lượng quang và Vô lượng thọ, và nhân cách giác ngộ của trí tuệ và từ bi vô cùng tận, tất cả chỉ giản dị là những giải thích về Vô lượng.

Nghi thức tụng Kinh A Di Đà Việt nghĩa

Ý nghĩa Vô lượng quang và Vô lượng thọ

Chú Lăng Nghiêm: Thần chú uy lực nhất trong Phật giáo

Nghi thức tụng Kinh A Di Đà Việt nghĩa

Chúng con nguyện cầu đức Phật A Di Đà, thị từ chấn tích quang lâm, phóng ngọc hào quang, tiếp dẫn chư hương linh, vong linh, cửu huyền thất tổ, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà xa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, nam nữ thương vong lai đáo Phật tiền, thính pháp văn kinh, tóc thoát mê đồ siêu sanh Tịnh độ.

Nghi thức tụng Kinh A Di Đà Việt nghĩa

TỤNG KINH A DI ĐÀ BẰNG THÀNH NGỮ RÕ RÀNG

Chúng ta nguyện cầu thiện xin linh, công đức mở ra rộng như trời xanh,
Biết triển soạn công đức tụng niệm, công đức thế giới hòa bình với mọi loài sống.
Chúng ta nguyện nhận sự trợ giúp từ các vị thần và thánh của Phật giáo,
Để loại bỏ những rối ren, nỗi phiền não, mang đến sự minh mẫn và giải thoát tuyệt vời.
Nguyện cho tội lỗi và sự khổ đau tan biến,
Để mọi người có thể sống trong an lành và không sợ hôn mê.
Nguyện ước bước trên con đường từ bi vô tận,
Đồng sanh cùng chúng ta trên con đường giác ngộ của Đức Phật.
Nguyện cầu đức Phật A Di Đà, thể giải mọi khổ đau,
Và dìu dắt chúng ta về cõi vĩnh hằng của Phật A Di Đà.