Văn Khấn Phóng Sanh

Phóng sinh là gì?

Phóng sinh

Phóng sinh đã trở nên quen thuộc với chúng ta. Nó có thể hiểu đơn giản là giải thoát hoặc cứu con vật khỏi sự giam cầm và nguy cơ mất mạng. Trên quan niệm Phật giáo, phóng sinh không chỉ là cứu người, mà còn là kết thúc sự tồn tại của những sinh vật.

Hành động phóng sinh thể hiện tấm lòng hướng thiện của người Phật tử. Trong đạo Phật, phóng sinh trở thành một phương tiện tu tập để nuôi dưỡng tình yêu và lòng từ bi của mỗi người.

Nghi thức phóng sinh

Quy trình phóng sinh thường thay đổi theo văn hóa, tôn giáo và quy mô thực hiện. Tuy nhiên, trong Phật giáo, quy trình phổ biến bao gồm:

  • Chuẩn bị: Chọn một hoặc nhiều con cá sống, thường là cá vàng hoặc cá chép, khỏe mạnh để thả tự nhiên vào môi trường nước.
  • Lễ trì: Tiến hành lễ cúng quan trọng trước khi phóng sinh, với sự tham gia của nhóm người gồm quý thầy và những người có kiến thức về Phật giáo. Họ thực hiện các bài kinh, giải nghĩa ý nghĩa và hướng dẫn thực hiện đúng cách.
  • Cầu nguyện và tụng kinh: Sau lễ trì, nhóm người tham dự cùng nhau cầu nguyện và tụng kinh để tạo tâm miện và tinh thần tốt trong quá trình phóng sinh. Một số bài kinh phổ biến như Kinh Đại Bi, Kinh Bát Nhã, Kinh A Di Đà Phật.
  • Phóng sinh: Sau khi cầu nguyện đã hoàn thành, nhóm người thả cá vào môi trường nước tự nhiên như sông, hồ, ao, biển… Thông thường việc phóng sinh đi kèm với lời cầu nguyện.
  • Quy y Tam Bảo: Sau khi phóng sinh xong, có thể thực hiện quy y tam bảo bằng cách thực hiện ba quy y: quy y Đức Phật, quy y Đạo và quy y Tăng. Điều này đại diện cho sự kết nối với giáo pháp, nguyện vọng trở thành người có đạo và hòa nhập giữa thiên nhiên và đạo pháp.

Xem thêm: Hướng dẫn cách phóng sinh đúng và đơn giản

Văn khấn phóng sinh

Văn khấn

Văn khấn 1

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Chúng sanh nay có bấy nhiêu,
Lắng tai nghe lấy những lời dạy răn.
Các ngươi trước lòng trần tục lắm,
Nên đời nay chìm đắm sông mê.
Tối tăm chẳng biết làm lành,
Gây bao tội ác, lạc vào trầm luân.
Do vì đời trước ác tâm,
Nên nay chịu quả khổ đau vô cùng.
Mang, lông, mai, vẩy, đội sừng,
Da trơn, nhám, láng, các loài súc sanh.
Do vì ghen ghét, tham sân,
Do vì lợi dưỡng hại người làm vui.
Do vì gây oán chuốc thù,
Do vì hại vật, hại sanh thỏa lòng.
Do vì chia cách, giam cầm,
Do vì đâm thọc chịu bao khổ hình.
Cầu xin Phật lực từ bi,
Lại nhờ Phật tử mở lòng xót thương.
Nay nhờ Tăng chúng hộ trì,
Kết duyên Tam bảo thoát vòng khổ đau.
Hoặc sanh lên các cõi trời,
Hoặc liền thức tỉnh về nơi cõi lành.
Hoặc sanh lên được làm người,
Biết phân thiện ác, tránh điều lầm mê.
Chúng sanh Quy y Phật,
Chúng sanh Quy y Pháp,
Chúng sanh Quy y Tăng.
Hôm nay là ngày ….. tháng …….. năm 2023
Con tên: …………………………………
Trú tại: ………………………………….
Gia đình các con làm lễ và các con đã làm lễ cứu chúng sinh ……… giờ hôm nay con hứa sẽ thả chúng. Con cầu xin chư Phật gia niệm để các con có thể làm lời nguyện Phật Pháp với chúng sinh. Hết tất cả chúng sinh đây, nhờ duyên cứu giúp này, nguyện cho tương lai, đi đến nơi nào cũng có thể thực hiện công hạnh bồ đề: "Truyền tâm từ bi, hộ trì Tam Bảo, đưa Phật pháp lan ra toàn thế gian". Một nguyện nguồn linh trong lặng. Hai nguyện tạng thức dứt lăng xăng. Ba nguyện khối nghi đều tan nát. Bốn nguyện trăng định mãi tròn đầy. Năm nguyện pháp trần không khởi diệt. Sáu nguyện lưới ái lìa buộc ràng. Bảy nguyện suy nghĩ hành Thập Địa. Tám nguyện nghe suốt bỏ Tam Thiên. Chín nguyện tâm vượn thôi nhảy nhót. Mười nguyện ý ngựa dứt cương yên. Mười một nguyện mở lòng nghe Phật dạy. Mười hai nguyện mến thích Tổ Sư Thiền. Con xin phóng sinh ………………… cầu cho bổn mạng bình an, nội ngoại hưng long, nghiệp chướng tiêu trừ (hoặc quý gia chủ có thể cầu mong những điều thiện lành). Con cũng muốn hồi hướng công đức tốt đẹp nhất, xin tha thứ cho mọi tội lỗi xuất phát ở trong thủy kiếp, vì con và gia đình, đã giam cầm họ, cũng như tuyệt mạng chúng sinh khác, hưởng phúc lớn hơn, sẽ giúp đỡ con cùng gia đình, tránh khỏi quả báo phải giam cầm hoặc làm tổn thương về thân thể tính mạng, bởi những ác nghiệp trước đây con và gia đình đã tạo. Con muốn hồi hướng đến gia đình của con được hưởng phúc lớn khi mọi người không phạm vào ác duyên, không thực hiện những việc xấu, không để ác nghiệp trói buộc, không bị tổn thương về thân thể và tính mạng. Hồi hướng đến cha và mẹ cùng mọi thành viên trong gia đình được sức khỏe, thọ mạng được dài, hưởng duyên lành sống theo chính Pháp Phật.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Văn khấn 2

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!
Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!
Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!
Nguyện đem lòng thành kính.
Gởi theo đám mây hương.
Phưởng phất khắp mười phương.
Cúng dường ngôi tam bảo.
Thề trọn đời giữ đạo.
Theo tự tánh làm lành.
Cùng pháp giới chúng sanh.
Cầu Phật từ gia hộ.
Tâm bồ đề kiên cố.
Xa bể khổ nguồn mê.
Chóng quay về bến giác.
Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!
Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!
Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!
Kính bạch chư vị Đại Giác ba đời hùng sư tác đại chứng minh.
Hôm nay có thiện nhân (tín nữ/tín nam) thế danh là ………………… phát tâm mua chuộc mạng các chúng sanh chim để phóng thích. Con kính mong chư Phật chứng giúp con, đệ tử con tên là ………………………………… sống tại ……………………………… Con một lòng tôn kính chư Phật, ơn Pháp diệt khổ như Đức Phật đã phán thuyết, tôn kính chư Tăng không phạm hạnh, đang thực hiện lời Đức Phật dạy bảo, xin Thánh quả giác ngộ và ban phước điền giúp nhân thiên. Đệ tử con vâng lời Đức Phật dạy bảo, phát tâm giác ngộ và cứu giúp chúng sinh. Con mua mạng tất cả các (gọi tên loài) này, để chúng ra khỏi sự giam cầm bó buộc, cứu chúng thoát khỏi nghiệp ác sát mạng, con nguyện hướng cầu giúp chúng, được hết nghiệp chướng, mau tránh khởi nghiệp thành súc sinh, nương nhờ oai đức Tam Bảo, sớm được trở về cõi người, có được Tam Bảo, tu theo giáo Pháp của Phật, đem đến lợi ích hạnh phúc cho tự thân, đem giáo Pháp của Phật, làm lợi ích cho chúng sinh. Con xin hồi hướng, kết duyên pháp độ cùng với các này, luôn trợ duyên cùng nhau tinh tấn tu hành theo giáo pháp của Đức Phật, cho tới ngày liễu thoát luân hồi sinh tử. Con cũng xin hồi hướng công đức lành này, để sám hối hết thảy các tội nghiệp, từ vô thủy kiếp, mà con và gia đình, đã giam cầm trói buộc, cũng như sát mạng chúng hữu tình, nguyện phúc lành này, sẽ giúp con và gia đình, tiêu trừ được quả báo bị giam cầm, bị tổn hại đến thân thể tính mạng, do các ác nghiệp mà con và gia đình đã gây tạo. Con xin hồi hướng cho gia đình của con được đầy đủ phúc lành, mọi người không phạm vào ác duyên, không làm những việc xấu, không bị ác nghiệp cầm tù, không gây hại đến thân thể và tính mạng. Hồi hướng để cha, mẹ cùng mọi thành viên của gia đình có sức khỏe, thọ mạng được dài cũng như đủ duyên lành tu hành theo chính Pháp Phật. Con xin chư Phật chứng giám giúp con, gia bảo cho con và tất cả chúng, theo nguyện hồi hướng của con. Cúi mong Tam Bảo thường ở khắp 10 phương từ bi quang giáng đạo tràng này chứng minh gia hộ, cứu giúp cho các chúng sanh này luôn tin sâu Tam Bảo, thoát kiếp trầm luân, mạng căn dứt thác sanh vào đường lành, gặp chánh pháp tu hành sớm được giác ngộ giải thoát. Ngưỡng nguyện trên tam bảo thường ở khắp 10 phương từ bi quang giáng chứng minh gia hộ.
Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!
Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!
Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Kết luận

Hy vọng với những chia sẻ hữu ích trên đây, bạn sẽ hiểu rõ hơn về hành động phóng sinh, nghi thức và văn khấn phóng sinh. Đây là một hoạt động ý nghĩa mang tính nhân văn, cần được lan tỏa và phát huy, đặc biệt với giới trẻ để nuôi dưỡng tình yêu từ bi và hướng thiện.

Câu hỏi thường gặp

1. Phóng sinh có những lợi ích gì?
Phóng sinh giúp chúng ta nuôi dưỡng tình yêu từ bi và hướng thiện, cảm nhận được sự phát triển tâm linh và sự an lạc trong lòng.

2. Tại sao nên thả cá vàng hoặc cá chép trong phóng sinh?
Cá vàng và cá chép được coi là biểu tượng của sự giàu có và may mắn trong văn hóa Á Đông. Thả cá vàng và cá chép trong nghi thức phóng sinh có ý nghĩa tượng trưng cho sự thịnh vượng và phúc lộc.

3. Tôi có thể thực hiện nghi thức phóng sinh như thế nào tại nhà?
Bạn có thể chuẩn bị một cái bể nhỏ hoặc chậu nước, sau đó thả những con cá sống vào đó và cầu nguyện. Sau khi cầu nguyện hoàn thành, bạn có thể thả cá vào môi trường nước tự nhiên như ao, sông để chúng được tự do sống.

M & Tôi – https://mvatoi.com.vn

Cúng Phật

Văn khấn 2

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!
Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!
Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!
Nguyện đem lòng thành kính.
Gởi theo đám mây hương.
Phưởng phất khắp mười phương.
Cúng dường ngôi tam bảo.
Thề trọn đời giữ đạo.
Theo tự tánh làm lành.
Cùng pháp giới chúng sanh.
Cầu Phật từ gia hộ.
Tâm bồ đề kiên cố.
Xa bể khổ nguồn mê.
Chóng quay về bến giác.
Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!
Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!
Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!
Kính bạch chư vị Đại Giác ba đời hùng sư tác đại chứng minh.

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu hơn về nghi thức và văn khấn phóng sinh. Hãy liên hệ với chúng tôi thông qua M & Tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác.

Cúng Phật – https://mvatoi.com.vn

Avatar of M & Tôi

M & Tôi

Trang thông tin tổng hợp, chia sẻ mọi thứ về mọi lĩnh vực trong cuộc sống

Bài viết liên quan