Nghi Thức Niệm Phật Tại Nhà

Bạn đã từng nghe đến việc niệm Phật tại nhà nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu? Đừng lo, M & Tôi sẽ chia sẻ với bạn những bí quyết để thực hiện nghi thức niệm Phật tại nhà một cách đơn giản và hiệu quả.

Đảnh lễ

Để bắt đầu nghi thức niệm Phật tại nhà, chúng ta cần thực hiện đảnh lễ trước Phật. Hãy tập trung tâm tư và lòng thành kính, sau đó lặp lại các câu niệm sau:

 • Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 lạy)
 • Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy)
 • Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lạy)

Sám hối

Sau khi thực hiện đảnh lễ, chúng ta tiến hành sám hối với lòng thành kính. Hãy thực hiện các câu nguyện sau:

Con tên họ, tuổi, pháp danh nếu có……..Hôm nay, con nguyện ăn năn, sám hối tất cả tội lỗi từ vô thỉ, vô chung đến nay do tham, sân, si, giận hờn, si mê, tà kiến, thân khẩu ý không thanh tịnh tạo nên vô lượng, vô biên tội lỗi như: giết cha, giết mẹ, giết A La Hán, làm cho thân phật ra máu, hủy hoại chánh pháp, phá sự hòa hợp của chúng tăng, ăn thịt uống rượu, sát sanh hại vật, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ… Nay con thành tâm ăn năn, sám hối nghiệp chướng của con, thành tâm sám hối, không dám che dấu tội đã làm, nguyện được trừ diệt. Tội ác vị lai thề không dám tạo nữa.

 • Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lạy)

Ảnh minh hoạ

Tán Phật

Hãy tán Phật với sự lòng thành và ngưỡng mộ. Dùng từ ngữ để diễn tả tình yêu và sự ngưỡng mộ của bạn đối với Phật và Bồ Tát. Hãy bắt đầu những câu tán phật với niềm tin và tình yêu sâu sắc:

Phật A Di Đà thân kim sắc
Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm
Năm Tu Di uyển chuyển bạch hào
Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc
Trong hào quang hóa vô số Phật
Vô số Bồ Tát hiện ở trong
Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh
Chín phẩm sen vàng lên giải thoát.
Nam-mô Tây phương Cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật.

Niệm Phật

Tiếp theo, hãy tập trung để niệm danh lợi của Phật và Bồ Tát. Lặp lại các câu niệm sau:

Nam-mô A Di Đà Phật. (108 lần hoặc tùy niệm càng nhiều càng tốt)
Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (10 lần)
Nam-mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (10 lần)
Nam-mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. (10 lần)
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (10 lần)

Phát nguyện

Cuối cùng, hãy phát nguyện với lòng thành và hi vọng tốt đẹp. Dùng ngôn từ thể hiện ý chí của bạn và nguyện vọng về sự giải thoát và hạnh phúc cho chính mình và những người thân yêu:

Nguyện sanh Tịnh Độ ở Tây Phương
Chín phẩm hoa sen là Cha Mẹ,
Hoa nở thấy Phật chứng vô sanh,
Bồ Tát bất thối là bạn lữ.

Hồi hướng

Nguyện đem công đức này,
Trang nghiêm Phật Tịnh Độ
Trên đền bốn ân nặng (ân cha mẹ, ân Tam bảo, ân Tổ quốc và ân chúng sanh vạn loại)
Dưới cứu khổ ba đường (địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh)
Nếu có ai thấy nghe,
Đều phát lòng bồ đề
Hết một báo thân này,
Đồng sanh cõi Cực Lạc.

(Quỳ xuống chấp hai tay lại đưa lên ngang ngục thành tâm hồi hướng, nguyện):

 • Con nguyện đem công đức này, cúng dường lên 3 ngôi tam bảo, 4 ơn cùng 3 cõi pháp giới chúng sinh đồng thành Phật đạo.
 • Con xin hồi hướng công đức này nguyện cho quốc thái dân an chúng sinh an lạc thế giới hòa bình.
 • Hồi hướng cho tất cả các vong linh ở xung quanh đây, các oán hồn yểu tử thập loại cô hồn đầu ngành cuối bể, không nhà không cửa, chiến sỹ trận vong, đồng bào tử nạn, các oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của con xả bỏ oán thù, cùng con niệm phật, được nhiều phước báu tốt đẹp, thảy đều siêu thoát, hồi hướng về Tây Phương Tịnh Độ.
 • Nguyện hồi hướng công đức này đến cho.. (người mất tên gì nói ra..) được nhiều phước báu tốt đẹp sanh về cõi Tịnh độ an nhàn.
 • Nguyện hồi hướng công đức này đến Cha Mẹ anh chị em thân bằng quyến thuộc hiện tiền của con thân tâm an lạc, thiện căn tăng trưởng, thọ mạng lâu dài, nghiệp chướng tiêu trừ, tứ đại điều hoà, làm lành lánh dữ, biết đến Phật Pháp, chuyên tâm tu hành.
 • Nguyện hồi hướng công đức này đến với Cửu Huyền Thất Tổ nội ngoại đôi bên đồng sanh Tịnh Độ.
 • Nguyện cho con ba chướng tiêu trừ, ba độc tiêu trừ phúc huệ tăng trưởng, thân tâm an lạc, tứ đại điều hòa, tâm Bồ Đề tăng trưởng, hết một báo thân này con nguyện sinh về Tây Phương Cực Lạc.
 • Nam mô A Di Đà Phật! (3 lạy)

Tam tự quy y

Cuối cùng, hãy quy y tam tự với sự tôn trọng và sự ngưỡng mộ. Lặp lại các câu quy y sau:

Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải Đại đạo, phát vô thượng tâm. (1 lạy).
Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập Kinh tạng, trí huệ như hải. (1 lạy).
Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý Đại chúng, nhứt thiết vô ngại. (1 lạy).


Câu hỏi thường gặp

Chưa có câu hỏi nào

Kết luận

Với những bước đơn giản như đảnh lễ, sám hối, tán Phật, niệm Phật, phát nguyện, hồi hướng và tam tự quy y, bạn có thể thực hiện nghi thức niệm Phật tại nhà một cách dễ dàng và hiệu quả. Hãy trải nghiệm và cảm nhận sự thanh tịnh và an lạc từ việc niệm Phật để cải thiện cuộc sống của bạn.

M & Tôi hy vọng rằng thông qua việc niệm Phật, bạn có thể tìm thấy sự bình an và hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày của mình. Hãy thử áp dụng nghi thức niệm Phật tại nhà và chia sẻ những trải nghiệm của bạn với chúng tôi.

YouTube video
nghi thức niệm phật tại nhà
Avatar of M & Tôi

M & Tôi

Trang thông tin tổng hợp, chia sẻ mọi thứ về mọi lĩnh vực trong cuộc sống

Bài viết liên quan